การบริหารจัดการออกแบบและพัฒนาการสถาบันศาสนา

Main Article Content

อรุณ ศิริจานุสรณ์

Abstract

ด้วยความศรัทธาพระพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนนิยมทำบุญด้วยการสร้างวัดส่งผลให้มีการก่อสร้างวัดและอาคารเสนาสนะเพิ่มมากขึ้น โดยขาดการควบคุมดูแลที่เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ติดตามมา ผลการศึกษาวิจัยนี้ จึงได้สรุปเป็นข้อเสนอ แนะแนวทางการบริหารจัดการ 2 แนวทาง คือ 1.) แนวทางการส่งเสริมและกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐให้มีนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบก่อสร้างอาคารทางศาสนามากขึ้นกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ 2.) แนวทางการกำกับดูแล ให้มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการ และควรมีกฎหมายควบคุมอาคารทางศาสนาเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างอาคาร ส่วนด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมเสนอให้มีการพิจารณารูปแบบก่อนการก่อสร้างโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับมหาเถรสมาคม และสถาบันการศึกษา


The Religious Project: Design Development & Management

With profound faith in Buddhism, some devout Buddhists make merit by constructing new temples and religious buildings. However, the construction is carried out without supervision; hence there are a number of problems in both the design and the construction processes.

Based on the findings, the following recommendations can be made. First, promotional measures should be devised by the public sector which would give more significance to the design and construction of temples. And secondary, legal measures should be imposed to ensure the safety and the strength of the structure. For example, the temple may have to seek permission to construct large and significance structure. Also, a panel of experts, including architects, representatives from related government agencies, and representatives from educational institutes, and local committees taking charge of their own areas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

อรุณ ศิริจานุสรณ์, นักศึกษาปริญญาเอก, อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด