การศึกษาและพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา ในโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ทิพวรรณ มะโฮงคำ
อุดมศักดิ์ สาริบุตร
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง

Abstract

การศึกษาและพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพื่อศึกษาภาพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา 4 ประเภท คือ 1) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าผิวกาย 2) ผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลผิวหน้า/ผิวกาย 3) ผลิตภัณฑ์ดูแลผม 4) ผลิตภัณฑ์เพื่อความหอมของร่างกาย เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์โดยมีกรณีศึกษาคือ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยา ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประเมินความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคผู้บริโภคที่มีต่อภาพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรไม่ใช่ยา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาด้านข้อมูลความเบื้องต้นของผู้ผลิต คือ กลุ่มตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่ยา โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 5 คน ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ด้านความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกซื้อ คือ กลุ่มผู้บริโภคจำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการเบื้องต้นกลุ่มผู้ผลิต พบว่า ภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ด้านสถาปัตยกรรมคือ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ปราสาทหินพิมาย ร้อยละ 100.00 ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีคือ ผ้าไหมปักธงชัย ร้อยละ 85.70 เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ร้อยละ 51.10 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาคือ ขวด หลอด ร้อยละ 40.00 และกระปุก ร้อยละ 20.00 

ผลการประเมินความเหมาะสมโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ด้านการถ่ายทอดเอกเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ความเหมาะสมระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.56) ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( = 4.46) ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ความเหมาะสมระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.60) ด้านประโยชน์การใช้สอย ความเหมาะสมระดับมาก ค่าเฉลี่ย ( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.30)

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยกลุ่มผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์มีผลก่อให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อ ค่าเฉลี่ย( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.20) รูปแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างความดึงดูดความสนใจ ทำให้รู้สึกว่าสินค้ามีคุณภาพ ค่าเฉลี่ย( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.26) บรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.20) กราฟิกมีความน่าสนใจเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.33) กราฟิกสามารถถ่ายถอดเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ค่าเฉลี่ย( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.20) ตราสัญลักษณ์สามารถสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.33) ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย ( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.36) ความเหมาะสมของขนาดปริมาณที่บรรจุสะดวกในการใช้งาน และเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภค ค่าเฉลี่ย ( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.30) สรุปด้านความพึงพอใจที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโดยรวม ค่าเฉลี่ย ( \inline \dpi{80} \bar{X} = 4.28) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.64) ความพึงพอใจระดับมาก ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่ ร้อยละ 96.70


Study and develop product identity and packaging which influence consumer’s purchasing decision: A case study of community products of the One Tambon One Product project in Amphoe Meung Nakhonrahasima Province.

This research is Study and develop product identity and packaging which influence consumer’s purchasing decision: A case study of community products of the One Tambon One Product project in Amphoe Meung Nakhonrahasima Province.The aim of this researching has 3 aims.

This studying about identity and packaging which influence consumer’s purchasing decision that’s case study are 4 packages. First, Product about face and body cleaning. Second, Product about face and body care. Third, product about perfume for body. And last, product about hair care. Researcher want to study packages for development identity and packaging which influence consumer’s purchasing decision (Case Study: community products of the One Tambon One Product project in Amphoe Meung Nakhonrahasima Province) and appraisement about satisfy of customer with packages especially new community products packaging.

People and sampling group are basic desiring in development about community products (Meung, Nakoratchasima) of storekeeper are 5 persons, specialist about designing packages are 5 persons and customers who’re deciding with purchasing packages are 30 persons. About analysis information is using percentage and standard percentage.

The result of this researching are: First, Storekeepers are using identify of Nakonratchasima architecture that’s Tow Suranaree Monument. This result is 100 percent. This result of Phimai historical park is 100 percent. In the part of culture and tradition that’s Pak Tong Chai silk cloth is 85.70 percent. In the part of Dan kwian Pottery is 51.10 percent.

Specialist group have any idea about this research especially in the part of transmitting about identitycation of Nakonratchasima. It’s suitable with designing and it has average that’s totally high is 4.56. In the part of packages forms has average that’s high level is 4.46. In the part of graphic on packages has average that’s high level is 4.60. In the part of benefit has average that’s highest is 4.30.

In the part of customer have opinion about Illustration has suitable for otop community products and it's attraction and effects for customer about purchase around is 4.20 That's satisfication is high The suitable for size of products, convenience in using, and suitable for customer. Then it has effects for purchasing that's 4.26 is high level. About graphic that's interesting and it has effects to their purchasing is 4.33. it's high level of satisfication. Graphic can transmit about identification of Nakonratchasima province and it has effect to deciding about purchase is 4.20. it's high level of satisfication. logo of products can help its to make confidence about these products and it has effect to deciding about purchaseing is 4.33 it's high level of satisfication illustration is suitable for community products and it's attractant to customer. It's effect to deciding about purchasing is 4.36 it's high level of satisfication. The satisfication in purchasing is 4.28 that's high level It has s.d O.64 and the packaging that’s new development has effect to consuming of customer is average 96.70 percents.


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย