การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เชิงนิเวศเศรษฐกิจสาหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ

Main Article Content

ประพัทธ์ วรรณรัตน์
จิรวัฒน์ พิระสันต์
นิรัช สุดสังข์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จ.พิษณุโลก 2) เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคสินค้าและผู้ประกอบการของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติจากแหล่งจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากสถิติกลุ่มผู้บริโภคสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 72 คน ภายในระยะเวลา 5 วัน โดยใช้วิธีการสุ่มโดยบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง

การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับสินค้าของ ที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติมีวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลพื้นฐานสร้างแนวความคิดและกำหนดกรอบการศึกษาข้อมูล สภาพทั่วไปของบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ขั้นตอนที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม ภายใต้กรอบแนวความคิดจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต์และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเข้าสู่พื้นที่แหล่งผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงแหล่งการจัดจำหน่าย ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารเว็บไซต์ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลจากการลงพื้นที่ ผลจากแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดแนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการพัฒนาออกแบบและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวความคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จากการกำหนดในเบื้องต้น มาออกแบบและสร้างผลงานการออกแบบ ขั้นตอนที่ 5 สรุปประเมินผล อภิปราย นำเสนอผลงาน แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ

ผลการวิจัยสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่มากกว่าแบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิมอยู่ในระดับน้อย ส่วนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่อยู่ในระดับมาก


The development of prototype eco packaging for souvenirs made of natural material

The purposes of this study were to: 1) learn the basics of natural products at Phitsanulok; 2) to develop the Eco-packaging; 3) the satisfaction of consumers with eco packaging. The development of prototype eco packaging for souvenirs made of natural material and to assess the quality of the samples have developed a package. The sample group of consumers and entrepreneurs are a gift from natural materials of the gift shop inside the Wat Phra Sri Ratana Mahathat amphur muang Phitsanulok of Statistics Consumer goods were souvenirs made of natural material 72 people within 5 days by accidental sampling. Tools used in this study were satisfied with the sample.

The development of prototype eco packaging for souvenirs made of natural material is how to conduct research as a process of documentation and research on the web site to obtain the basic knowledge and concepts and the framework for the study. The general condition of eco packaging for souvenirs made of natural material step 2 into the area to collect field data. Under the concept of literature and expert interviews. Other products by visiting the area. Source distribution to analyze data from the Phase 3 study sites.Interviews with experts and from the area. The results of the expert. To define the concept of eco packaging for souvenirs made of natural material. Step 4 process development, design and creativity. Under the concept of eco packaging for souvenirs made of natural material. Of the primary. The design and construction of the design step 5 Summary of the discussion presented the prototype eco packaging for souvenirs made of natural material

The study revealed that the samples aresatisfactory in the form of new packaging thanconventional statistical significance level of 0.05was considered to be satisfactory. Sample were satisfied with the overall pattern in the original packaging and the new packaging is a high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย