จากยุคการประดิษฐ์คิดค้นสู่การออกแบบอย่างยั่งยืน

Main Article Content

เรวัต สุขสิกาญจน์

Abstract

การศึกษาประวัติและพัฒนาการของการออกแบบอุตสาหกรรมเป็นประเด็นการศึกษาที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำให้เราทราบที่มาของแนวคิดทางการออกแบบ ซึ่งเป็นฐานความรู้สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่นำไปปรับใช้ในการออกแบบได้อย่างดี ในบทความนี้ได้กล่าวถึงผลงานออกแบบอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นและลักษณะเฉพาะตัว เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางต่อการออกแบบ โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ 1) ยุคการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งเป็นช่วงของการค้นหารูปทรง และการตรงไปตรงมาของรูปแบบที่เป็นไปตามประโยชน์ใช้สอย 2) ยุคการออกแบบสมัยใหม่ ยังคงเป็นยุคของรูปทรงที่เรียบง่าย มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีวัสดุสังเคราะห์พลาสติก จึงทำให้เกิดลักษณะเฉพาะของรูปทรงในแบบเพรียวลม ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เกิดนักออกแบบขึ้นหลากหลายกลุ่ม แต่ยังคงจุดเด่นของแนวคิดอยู่ที่ประโยชน์ใช้สอยและความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก และ 3) ยุคการออกแบบอย่างยั่งยืน เป็นยุคที่งานออกแบบต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือถ้าส่งผลกระทบก็ให้น้อยที่สุด ทุกยุคทุกสมัยที่กล่าวถึงต้องมีจุดร่วมเดียวกันในผลงานการออกแบบก็คือ การรับผิดชอบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนของทุกสิ่งบนโลกนี้


From the Ages of Invention to Sustainable Design

The study of the history and developments of the Industrial Design is a very necessary issue, since we need to understand the sources of the design concepts. These are the knowledge bases in which young designers can usefully apply and utilize in the new design processes. This article intends to present the product samples of Industrial Design which are outstanding and unique characteristics, so that they can be examples and guidelines for new designs. The content can be divided into three periods; 1) Invention Age: The acts of the searching and experimenting of forms which lead to the ideal of “Form follows function”. 2) Modern Design Age: The maintaining with the simplicity of form. The technological development of synthetic plastic-materials that cause the unique design character, “Streamline”, which is highly popularly accepted and employed. Though there are various groups of the designers, they mostly concern on practical concepts of functionality and creativity. 3) Sustainable Design Age: the design must not provide any negative effect to the environment, or as less effect as possible. Each industrial design period, which mentioned above, must shared one major concentration point that is the responsibilities with the effects on the society, economics, environment, and culture; in order to carry on the sustainability of the world.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ