ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์ ในรายวิชาศิลปะนิยมที่มีต่อสุนทรียภาพการวาด ภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Main Article Content

วรอัญญู ศศิตรานนท์
นิรัช สุดสังข์
วารีรัตน์ แก้วอุไร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบสุนทรียภาพการวาดภาพก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์ 3) เปรียบเทียบสุนทรียภาพการวาดภาพระหว่างเพศหลังเรียนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเพศหลังเรียนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์
การเปรียบเทียบสุนทรียภาพการวาดภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์ ในรายวิชาศิลปะนิยมที่มีต่อสุนทรียภาพการวาดภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 80 คน เป็นเพศชาย 40 คน เพศหญิง 40 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test dependent samples และ t-test independent samples 
1. ผลการวิจัยพบว่าสุนทรียภาพการวาดภาพก่อนเรียนมีค่า \dpi{50} \bar{X} = 3.80, S.D. = .56 สุนทรียภาพการวาดภาพหลังเรียนด้วยกิจกรรมแนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์มีค่า \dpi{50} \bar{X} = 4.61, S.D. = .51 ผลการเปรียบเทียบพบว่า สุนทรียภาพการวาดภาพหลังเรียนจากกิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่า \dpi{50} \bar{X} = 11.97, S.D. = 1.81 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่า \dpi{50} \bar{X} = 17.42, S.D. = 1.96 ผลเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการวาดภาพโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์ หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. สุนทรียภาพการวาดภาพหลังเรียนด้วยกิจกรรมการวาดภาพระหว่างเพศโดยใช้แนวคิดอิมเพรสชั่นนิสม์จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่า เพศชายมีค่า \dpi{50} \bar{X} = 4.62, S.D.=.54 สุนทรียภาพการวาดภาพของเพศหญิงมีค่า \dpi{50} \bar{X} = 4.60, S.D. = .49 ผลการเปรียบเทียบพบว่าเพศชายและหญิงมีสุนทรียภาพการวาดภาพไม่แตกต่างกัน
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการวาดภาพระหว่างเพศ โดยใช้แนวคิด
อิมเพรสชั่นนิสม์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเพศชายมีค่า \dpi{50} \bar{X} = 17.70, S.D. = 1.77 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศหญิงมีค่า \dpi{50} \bar{X} = 17.15, S.D. = 2.11 ผลการเปรียบเทียบพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน


Effects of Activities Employing The Impressionism in the Subject of Arts Appreciation on Aesthetic Perception of Level 5 Secondary – school Students at Naresuan University Secondary Demonstration School

The purposes of this study were to: 1) compare drawing aesthetics before and after doing activities base on impressionism; 2) compare learning achievement before and after doing activities base on impressionism; 3) compare drawing aesthetics after doing activities base on impressionism through gender; and 4) compare learning achievement after doing activities base on impressionism through gender. The sample consisted of 80 Level - 5 students in Naresuan University Secondary Demonstration School. The collected data were analyzed into mean and standard deviation. The t-test was utilized for comparison purposes.The findings were:
1.Drawing aesthetics after doing activities base on impressionism were significantly higher than before doing activities at the level of .05.(before doing activities
(\dpi{50} \bar{X} = 3.80, S.D =.56) and after doing activities(\dpi{50} \bar{X} = 4.61, S.D =.51))
2.The post-test score of doing activities base on impressionism was higher than the pre-test at the significant level of .05.(The result of pre-test was \dpi{50} \bar{X} = 11.97,S.D = 1.81 and the result of post-test was \dpi{50} \bar{X} = 17.42, S.D = 1.96)
3.There were no differences between male and female according to the drawing aesthetics after doing activities base on impressionism.(male: \dpi{50} \bar{X} = 4.62 and S.D=.54 female : \dpi{50} \bar{X} = 4.60 and S.D = .49)
4.There were no differences between male and female according to the learning achievement after doing activities base on impressionism.( male: \dpi{50} \bar{X} = 17.70 and S.D=1.77 female : \dpi{50} \bar{X} = 17.15 and S.D = 2.11)


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย