การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการวาดภาพอิสระและการใช้แบบฝึกการวาดภาพ โดยใช้ผังภูมิความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

Main Article Content

วรอัญญู ศศิตรานนท์
นิรัช สุดสังข์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1.)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการปฏิบัติงานวิชาศิลปะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้รูปแบบการสอนในการปฏิบัติแบบฝึกที่มีความแตกต่างระหว่างการวาดภาพอิสระ และ แบบฝึกการวาดภาพโดยใช้ผังภูมิความคิดเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกผังภูมิความคิด,แผนการสอนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติ t-test dependent samples ผลการวิจัยพบว่าคะแนนการวาดภาพอิสระมีค่า \dpi{50} \bar{X} = 6.06 , S.D. = .94 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนคะแนนการวาดภาพโดยใช้แบบฝึกการวาดภาพโดยใช้ผังภูมิความคิดมีค่า \dpi{50} \bar{X} = 9.16, S.D. = .74 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนนจากการทดสอบพบว่าการวาดภาพโดยใช้แบบฝึกผังภูมิความคิดมีคะแนนสูงกว่าการวาดภาพโดยใช้ วิธีการวาดภาพอิสระ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


A comparison of learning between Freedom Painting and Mind-Mapping Method of Level 1 Secondary – school Students at Naresuan University Secondary Demonstration School

he purpose of this study was to compare the learning proficiency from Arts activities among of Level 1 Secondary – school Students at Naresuan University Secondary Demonstration School.The learning proficiency was found by using the two different activities: Freedom painting and Mind Mapping Method. The sample of this study was 30 Mattayom 1 students in Naresuan University Demonstration School.The instruments of this study were Mind Mapping of Arts activities , Academic achievement and Lesson plan T-test dependent samples was utilized in this study. The result revealed that the mean of free painting is 6.06 and standard variation is .94 out of 10. Moreover, the mean of using drawing exercise is 9.19 and standard variation is .74 out of 10. Overall, the findings indicated that using Mind Mapping in drawing has higher scores than using Freedom Painting at statistical significant 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย