บรรณาธิการวารสาร ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร (AJNU)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
 
โทรศัพท์ (055) 96-2459 โทรสาร. (055) 96-2554

E-mail : fiat_jung15@hotmail.com

 

  ผู้ประสานงานวารสารวิชาการ
    คุณศรีอุรา เสือทะยาน
    โทรศัพท์  (055) 96-2459
    E-mail : fiat_jung15@hotmail.com
     
  หัวหน้ากองบรรณาธิการ
    รศ.ดร.นิรัช   สุดสังข์
    โทรศัพท์  (055) 96-2491
    E-mail : drnirat@hotmail.com
Map