ที่ปรึกษา
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  คณบดีคณสถาปัตยกรรมศาสตร์
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม
  หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
  ผู้อำนวยการสถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม
   
คณะทำงานวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  บรรณาธิการ
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 
  ศาสตราจารย์ กิตติคุณวัฒนะ จูฑะวิภาต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติ เฮงรัศมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์ ดร.พิพันธ์ วิเชียรน้อย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ อวิรุทธิ์ ศรีสุธาพรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร ธิตะจารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกริช ธนะเพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี ศรีโสภา มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรณ์ ปิเตอร์ Southwestern Oklahoma State University
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสักก์ สินธุภัค สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
 
  ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  รองศาสตราจารย์ ดร.ภณ วชิระนิเวศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
  ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 
  นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน  
  นายชาญานิน อุดพ้วย