ที่ปรึกษา: นวลน้อย ตรีรัตน์

Advisor: Nualnoi Treerat

หัวหน้ากองบรรณาธิการ: จิรยุทธ์  สินธุพันธุ์

Chief Editor: Jirayudh  Sinthuphan

บรรณาธิการประจำฉบับ: จิรยุทธ์  สินธุพันธุ์

Issue Editors: Jirayudh  Sinthuphan

บรรณาธิการภาษาอังกฤษ: ธีระ  นุชเปี่ยม

Language Editor: Theera Nuchpiam

คณะบรรณาธิการ (Editorial Board)

กิตติ  ประเสริฐสุข

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Kitti Prasirtsuk

Thammasat University

สุภางค์  จันทวานิช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Supang Chantavanich

Chulalongkorn University

นงเยาว์  เนาวรัตน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Nongyao Naowarat

Chiang Mai University

ไชยวัฒน์  ค้ำชู

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chaiwat Khamchoo

Chulalongkorn University

สุวรรณา  สถาอานันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Suwanna Satha-anand

Chulalongkorn University

วิทยา  สุจริตธนารักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Witthaya Sucharithanarugse

Chulalongkorn University

สุเนตร  ชุตินธรานนท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Sunait Chutintaranond

Chulalongkorn University

ธีระ  นุชเปี่ยม

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

Theera Nuchpiam

Office of the Royal Society

จรัญ  มะลูลีม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Jaran Maluleem

Thammasat University

พลโท สุรสิทธิ์  ถนัดทาง

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

LTG Surasit Thanadtang

National Defence Studies Institute

ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Prachaya Chumnaseaw

Ramkhamhaeng University

ทวีศักดิ์  รูปสิงห์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Taweesak Roopsing

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

อณัส  อมาตยกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

Anas Amatayakul

Mahidol University

อิมรอน  มะลูลีม

สำนักจุฬาราชมนตรี

Imron Maluleem

Sheikhul Islam Office

ออกแบบปก

สุธีย์  บุญลา

Art work

Sutee  Boonla

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

นุกูณฑ์  บุญวงค์

Editorial Assistant

Nukun  Boonwong