“นโยบายเส้นทางสายไหม” กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน และแนวโน้มการลงทุนจากญี่ปุ่นในประเทศไทย

Main Article Content

วนิดา วาดีเจริญ

Abstract

                   “Silk Road Policy” under the “One Belt One Road” (OBOR) project has been a Chinese national policy initiative, which is a far-sighted vision unveiled by President Xi Jinping – a fifth-generation leader of the Com¬munist Party. China’s national economic development plan No.13 has defined the country’s national economic structure as transforming from a global manufacturing warehouse relying on an export-led strategy to an outward-looking economy – one which goes out to the global market by using “OBOR” strategy. China is currently undertaking the largest project of the century, building a network of railroads and shipping lanes linking itself with 70 countries across Asia, Europe, the Middle East and Africa through funding supported by Asian Development Bank. The purpose of this study is (1) to study the economic relationship between Thailand and China under the Silk Road Policy; and (2) to study Japan’s investment trend in Thailand after the initiative of Silk Road Policy. A qualitative research method was applied, using a secondary data analysis with a focus on the Silk Road Policy as related to Thailand-China economic relationship and Japan’s investment trend. The research result derived from this analysis is being presented in the form of a descriptive summary.

Article Details

How to Cite
วาดีเจริญ ว. (2019). “นโยบายเส้นทางสายไหม” กับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน และแนวโน้มการลงทุนจากญี่ปุ่นในประเทศไทย. ASIA PARIDARSANA, 40(1), 135–171. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/207193
Section
บทความวิจัย (Research Articles)
Share |

References

“ข้อพิพาททะเลจีนใต้: ออกไปเดี๋ยวนี้ และอยู่ให้ห่าง.” 2561. BBC NEWS, https://www.bbc.com/thai/international-45173358?SThisFB&fbclid=IwAR33dbecy8SXrmanG54_z50z-DlTnkrTCwEk7N CHalotDvRbquvK¬gY0rY1kEuropean Parliamentary Research Service. Ibid

“จีนขยายอิทธิพลท้าทายมะกันผลักดันแผนเชื่อมโยงภูมิภาค.” 2557.ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,13 พฤศจิกายน.http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1415857507

ชนกพร ทองตากรณ์ และสมปฤณ นิยมไทย. 2561. “วิเคราะห์ “นโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21” ของจีน.” วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 16(1): 95-126.

ไชยสิทธิ์ ตันตยกุ. 2561. “แนวทางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI หรือ One Belt, One Road : OBOR) ของรัฐบาลจีน กับยุทธศาสตร์“ประเทศไทย ๔.๐” และ “นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC).” 25 ธันวาคม. ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน, http://www.vijaichina.com/articles/826

“ดร.จื้อกัง หลี่” ประธานแบงก์ไอซีบีซีไทย มองการลงทุนจีน – ไทยผ่าน One Belt, One Road เชื่อมต่อ EEC.” 2561. Thaipublica, 28 มิถุนายน. https://thaipublica.org/2018/06/icbc-thai-china-eec-onebelt-oneroad/.

ปณต แสงเทียน. 2558. “ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ความเกี่ยวข้องต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.” วารสารรัฏฐาภิรักษ์ 57(3): 49-61.

เปเป้ เอสโคบาร์. 2560. “แผนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเปลี่ยนจีนและเปลี่ยนโลก.” ผู้จัดการออนไลน์, 18 พฤษภาคม.https://mgronline.com/around/de¬tail/9600000050183

ลม เปลี่ยนทิศ. 2560. “ความฝันของชาวจีน Chinese Dream.” Thairath Online, https://www.thairath.co.th/ content/1102684

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง และหลี่ เหรินเหลียง. 2559. “ความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย-จีน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก.” วารสารพัฒนาสังคม 18(2): 127-154.

สันติ ตั้งรพีพากร. 2547. ยุทธศาสตร์ 3 ก้าว สู่ความสำเร็จแบบจีน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. 2560. รายงานภาวะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย. (มกราคม-ธันวาคม)

อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์. 2560. “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยกับอาเซียน: ภูมิภาคนิยม รัฐและทุน.” วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 36(1): 9-26.

ฮูเชี้ย เชน .2559. โอกาสของประเทศไทยภายใต้นโยบาย OBOR. การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า.

Asian Development Bank. 2018. Asian Development Outlook (ADO) 2018: How Technology Affects Jobs. Accessed November 11, 2018. https://www.adb.org/sites/default/files/publication /411666/ado2018.pdf

Grieger, Gisela. 2561. OBOR (OBOR): China’s regional integration initiative. International Institute for Asian Studies OBOR.

International Monetary Fund. 2561. “World Economic Outlook April 2018 Cyclical Upswing, Structural Change.” Washington, DC: In¬ternational Monetary Fund.

Li, X. 2560. “The Silk Road economic belt: Strategy or tactic underpinning the “Chinese Dream”?.” Northeast Asia Forum 118 (2)

Lindemann, Bjorn Alexander. 2556. Cross-Strait relations and internation¬al organizations. Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften. Accessed November 2, 2018.https://iias.asia/the-newsletter/article/one-belt-one-road-japanese-perspective

Sheng, Y.,Yu, H., and C. Yue .2015. A Summary on the “OBOR ” Strat¬egy Connotation, Characteristics and Strategy Focuses. Reform of Economic System 2015(1)

Yuan, X, (2014). Analysis of the national strategic “OBOR ” construction. Around Southeast Asia.