การเมืองกับนโยบายการศึกษา: กรณีแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกาษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุข ปี พ.ศ. 2548 - 2551

Main Article Content

สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพหโรจน์
ชื่นกนก โควินท์

Abstract

The purpose of his research paper is to analyze the origins of, or the factors shaping, the formulation of the education reform strategy in the three southernmost provinces at its formative stage. The paper has chosen the education strategy to create peace in the three provinces in 2005-2008 as its case study. This period coincided with the era of the Thaksin Shinawatra government. The analysis focuses on the political factors contributing to the formulation of the strategy, or to the decision to bring relevant problems into the policy agenda. The result of the study, which has followed a framework for political analysis developed by Thomas Dye, shows that the education reform strategy arose from five political factors, namely, public opinion, the ruling elite’s views, the influence of political parties, interest groups, and the bureaucracy. Each factor exerted influence on different aspects of the policy formulation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ตั้งตรงไพหโรจน์ส., & โควินท์ช. (2019). การเมืองกับนโยบายการศึกษา: กรณีแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกาษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสันติสุข ปี พ.ศ. 2548 - 2551. ASIA PARIDARSANA, 39(2), 135-157. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/227962
Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

กระทรวงศึกษาธิการ. 2536. แผนพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต้. กรงุเทพฯ: ครุสุภา.

กระทรวงศึกษาธิการ. 2548. แผนพัฒนาการศึกษาชายแดนภาคใต.้ กรงุเทพฯ:  พริกหวาน กราฟฟิค.

ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. 2519. ไทยมุสลิม. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. 

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 2542. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดปัตตานี. ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542. 

คณะอนุกรรมการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์. 2549. รายงานการศึกษาวิถีทางการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์  เสนอต่อคณะกรรมการ อิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ. 

ครองชัย หัตถา. 2541. ปัตตานี: การค้าและการเมืองการปกครองในอดีต. โครงการ ปัตตานีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

งามศุกร์ รัตนเสถียร. 2558. นักการเมืองกับสันติชายแดนใต้. กรงุเทพฯ: เบสท์ กราฟฟิค อินเตอร์พริ้นท์.

ชุลีพร วิรุณหะ. 2548. ความรู้ 3 จังหวัดภาคใต้ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ:  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ถนอม ขุนเพ็ชร์. 2551. จาตุรนต์ บนทางดับไฟใต้. กรุงเทพฯ: มติชน.

นันทวรรณ ภู่สว่าง. 2521. ปัญหาชาวไทยมุสลิมในสี่จังหวัดภาคใต้. กรงุเทพฯ: สมาคม สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.

นาตอนงค์ ภูวงษ์. 2548. การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 8 (พ.ศ. 2504 – 2544). ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

ประเวศ วะสี. 2548. สามเหลี่ยมดับไฟใต้. โครงการภาคีเสริมสร้างสันติสุข 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้.

ปิยนาถ บุนนาค. 2547. นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2475 – 2546). กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปิยนาถ บุนนาค และคณะ. 2552. นโยบายการปกครองของรัฐบาลต่อชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกชาตชิาย ชุณหะวัณ - รัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร (4 สิงหาคม พ.ศ. 2531-19 กันยายน พ.ศ. 2549). สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

พัทยา สายหู. 2521. ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของเศรษฐกิจการทำสวนยางของชาวบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.  

พิเชฐ แสงทอง, บรรณาธิการ. 2547. ทักษิณ ชินวัตร: ปฏิรูปการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์ (1988).

มารคตามไท และสมเกียรติ  บุญชู. 2549. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติจังหวัดชายแดนภาคใต้เปรียบเทียบในรอบ 30 ปี. เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.). ศูนย์มานุษยวิทยา

สรินิธรและคณะรฐัศาสตรม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 18 และวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ,ศูนย์มานุษยวิทยาสิริรธร.

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2534-2538 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2533). 2539. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง.

รุ่ง แก้วแดง. 2548. สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มติชน.

รัตนภักดี, พระยา. 2509. ประวัติเมืองปัตตานี. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทาง วัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. สัมภาษณ์,  29 ตุลาคม 2558.

สถาบันยุทธศาสตร์สันติวิธี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. 2546. คำอธิบาย ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 187/2546 เรื่องนโยบายการจัดการ ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี.

สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้. 2551. สภาพปัญหาและ แนวทางแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้.

สมาน รังสีโยกฤษณ์. 2510. การเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

สันติ อัลอิดรุส. 2550. หมากรุกชีวิต...3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: มุมมองจาก ประสบการณ์จริงในพื้นที่. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมการพัฒนาชนบทไทย.

สุกรี หลังปูเต๊ะ, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี. สัมภาษณ์, 29 ตุลาคม 2558.

สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ. 2548. รัฐปัตตานีใน “ศรีวิชัย” เก่าแก่กว่ารัฐสุโขทัย ในประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มติชน.

สุรชาติ บำรุงสุข. 2547. วิกฤตใต้: สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา. กรงุเทพ: อนิเมทกรุ๊ป. 

สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ. 2553. “การก่อความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของไทย: ปัญหาและพัฒนาการ.” จุลสารความมั่นคงศึกษา 73

สรุชาติ บำรุงสุข. อาจารยประจำคณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สมัภาษณ,์ 27 พฤศจิกายน 2558.

สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร. 2531. คุณลักษณะทางสังคมของชาวไทยมุสลิมและการสนองตอบต่อรัฐบาล. มปพ.

สงคราม ชื่นภิบาล. 2517. การผสมกลมกลืนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต.้ วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. 2557. นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์และ กระบวนการ. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม.

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.  2550. รายงานการวิจัยเรื่องสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

เสาวนีย์ จิตต์หมวด. 2531. กลุ่มชาติพันธุ์: ชาวไทยมุสลิม. กรุงเทพฯ: กองทุนสง่ารุริระอัมพร.

สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ. 2549. แนวทางด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553. แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2552 – 2555. กรุงเทพฯ: พริกหวาน กราฟฟิค.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 2539. รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2535-2538.

สำนักนายกรัฐมนตรี. 2535. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535.

อนันต์ วัฒนานิกร. 2531. ประวัติเมืองลังกาสุกะ – เมืองปัตตานี. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์มิตรสยาม.

อรรณพ เนียมคง. 2538. นโยบายการศึกษาของรัฐบาลต่อชาวไทยเชื้อสายมลายู ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2500 – 2516). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อารง สุทธาศาสน์. 2519. ปัญหาความขัดแย้งในสี่จังหวัดภาคใต้. กรงุเทพฯ: กรุงสยาม การพิมพ์.

อมรา พงศาพิชญ์. 2533. วัฒนธรรม ศาสนาและชาติพันธุ์: วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อิบรอฮิม ซุกรี. 2541. ประวัติราชอาณาจักรมลายูปะตานี. หะสัน หมัดหมานและ มะหามะซากี เจ๊ะหะ.(แปล). โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

อิมรอน มะลูลีม. 2538. วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศ: กรณศึกษากลุ่มมุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต.้ กรงุเทพฯ: อิสลามอะเคเดมี. 

Dye, Thomas R. 1984. Understanding Public Policy. New Jersey: PrenticeHall.

Easton, David. 1953. The Political System : An Inquiry into the State of Political Science. New York: Knopf.

Eyestone, Robert. 1971. The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company.

Frohock, Fred M. 1979. Public Policy : Scope and Logic. New Jersey:  Prentice-Hall.

Lasswell, Harold D. and Abraham Kaplan. 1970. Power and Society : a framework for political inquiry. London: Yale University Press.

Pearn, B. R. 1963. An Introduction to the History of South-East Asia. Kuala Lumpur: Longmans of Malaysia.

Victor Kennedy. 1979. “Lankasuka and the Early History of Pattani,”  Muang Boran Jaurnal. 5 (December 1978 – January 1979) : 113  – 117.