มนุษย์อยุธยา: ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX

Main Article Content

Thanayod Lopattananont

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Lopattananont, T. . (2021). มนุษย์อยุธยา: ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX. ASIA PARIDARSANA, 41(2), 97–102. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/247010
Section
บทความปริทัศน์ (Review Articles)
Share |