บทบรรณาธิการ

Main Article Content

Jirayuth Sinthuphan

Abstract

ภูมิภาคเอเชียใต้และอนุทวีปอินเดียเป็นดินแดนที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมานับแต่โบราณ แม้ว่าในปัจจุบันภูมิภาคแห่งนี้จะเป็นที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เราก็ยังมักจะมีภาพจำเดิม ๆ เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคนี้ อาจจะเป็นด้วยโชคชะตาหรือเหตุบังเอิญที่บทความในวารสารเอเชียปริทัศน์ฉบับนี้ล้วนมีเนื้อหาที่จะช่วยฉายภาพและฉากทัศน์ใหม่ ๆ ของพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค รวมทั้งนัยยะสำคัญที่ภูมิภาคแห่งนี้มีต่อความมั่นคงของประเทศไทย

Article Details

How to Cite
Sinthuphan, J. (2022). บทบรรณาธิการ. ASIA PARIDARSANA, 43(1). Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/260149
Section
Introduction
Share |