การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลักษณะการใช้คำทับศัพท์ภาษาอาหรับในภาษาไทยของนักวิชาการศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

จิตติมา จรกา

Abstract

การวิเคราะห์คำทับศัพท์ภาษาอาหรับในภาษาไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบลักษณะอันเป็นสาเหตุของความแตกต่างในการถ่ายเสียงรวมถึงเหตุผลในการถ่ายเสียงคำทับศัพท์ภาษาอาหรับในภาษาไทยของนักวิชาการศาสนาอิสลามในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า สาเหตทุนี่กัวชิาการศาสนาอสิลามเขียนคำทับศัพท์แตกต่างกันมีลักษณะทางภาษาดังต่อไปนี้ คือ

1) เขียนคำทับศัพท์โดยยึดตามแบบราชบณัฑติยสถานทั้งพยัญชนะต้นและตัวสะกด

2) เขียนคำทับศัพท์โดยยึดให้รูปคำทับศัพท์ตรงกับเสียงในภาษาอาหรับมากที่สุดเน้นใส่รูปวรรณยุกต์รวมทั้งถ่ายรูปพยัญชนะไม่ใกล้เคียงกับเสียงในภาษาอาหรับ

3) เขียนคำทับศัพท์โดยยึดตามการถ่ายเสียงให้ตรงกับรูปศัพท์ภาษาอาหรับแต่ไม่เน้นใส่รูปวรรณยุกต์และไม่ยึดกฎเกณฑ์ตามที่ราชบัณฑิตกำหนดทุกคำ

4) เขียนรูปคำทับศัพท์ตามภาษาพูดหรือได้รับอิทธิพลมาจากภาษามลายูและภาษาอื่นในโลกมุสลิม

 

Analysis of using Transliterated Arabic Words in Thai Language of Islamic Academicians in Bangkok

The analysis of the Arabic transliteration in Thai is intended to determine the causes or different characteristics of the translation including the reasons for the Arabic transliteration in Thai of the Islamic scholars in Bangkok. The research found that the scholars wrote their algorithms by using the following characteristics.

1) Write transliterake words according to the standard of the Royal Institute both for the first consonant and the final consonant.

2) Use transliteration with promaenciotion of closestsound to Arabic words with emphasis on tone Symbol as well as trouslitenation of consonant not close to sound in Arabic.

3) Write transliteration based on the sound transliteration from Arabic but not emphasising tone symbols on the words and not strictly follow the standard of the Royal Institute.

4) Write transliteration according to the spoken language or be influenced by Malay and another languages in Muslim world.

Article Details

How to Cite
จรกา จ. (2013). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลักษณะการใช้คำทับศัพท์ภาษาอาหรับในภาษาไทยของนักวิชาการศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานคร. ASIA PARIDARSANA, 34(1), 93–106. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/asianreview/article/view/92108
Section
บทความวิจัย (Research Articles)
Share |