E-Learning Lesson Model for Students Through the Network

Authors

  • อุบลรัตน์ วิเชียร Sirindhorn College of Public Health, Chonburi, Thailand
  • ปัญชรี อุคพัชญ์สกุล
  • อัญชณา ศรีชาญชัย

Keywords:

Model, E-learning lessons, Network system, The Twenty-First Century skills, Thailand 4.0

Abstract

Educational management according to Thailand 4.0 policy emphasizes creating
innovative outputs. Having communication and information technology skills applying the explicite
knowledge to develop their own works to meet the needs of society Moreover in accordance with
the 21st century skill that focuses on encouraging learners to learn on their own. E-learning lessons
are computer lesson that use the internet and students studying can study on their own. The
content of E-learning lessons will be presented in a multimedia manner. Therefore, E-learning has
so many advantages when comparing with the other methods. Especially, data accessibility.The design of instructional management using E-learning lesson through network system is one
of the method that help to develop students skills due to repeatly review the lessons. Develop
skills by yourself according to your needs at any time.

Author Biography

อุบลรัตน์ วิเชียร, Sirindhorn College of Public Health, Chonburi, Thailand

Sirindhorn College of Public Health, Chonburi, Thailand 20000

References

เกตุม สระบุรินทร์, ศราวุฒิ แย้มดี และ ณัฏฐวัฒน์ ไชยโพธิ์. (2559). ทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนต่อ
การใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการและน?ำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่7.
กรุงเทพฯ.
จินตวีร์ คล้ายสังข์. (2553). อีเลิร์นนิ่งเว็บไซต์ & คอร์สแวร์ : ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต E-learning Website
& Courseware: Current and Futre Trends. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562, จาก http://www.
niteschan. com /nec2019/1_speaker/7_jintavee.pdf
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา. (2557). อีเลิร์นนิง : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. โครงการต?ำราอีเลิร์นนิง โครงการ มหาวิทยาลัย
ไซเบอรไ์ ทย, ส?ำนกั งานคณะกรรมการการอดุ มศกึ ษา. กรงุ เทพฯ: บรษิ ทั สหมติ รพริง้ ติง้ แอนด ์
พับลิสชิ่ง จ?ำกัด
ปรัชญนันท์ นิลสุข, พรทิพย์ เอกมหาราช, กณัฐฐา จ?ำลองกุล และ มัทธนา ตะเคียนทอง. (2550). การพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบส?ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ:
กระทรวงศึกษาธิการ.
เยาวนารถ พันธุ์เพ็ง. (2556). การออกแบบการเรียนการสอนด้วยระบบ (E-learning instruction design by
e-learning system). วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 9(4), 21-28.
วณิชา พึ่งชมพู และศิริรัตน์ ปานอุทัย. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย E-Learning ส?ำหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ. พยาบาลสารปีที่ 4 ฉบับพิเศษ,
11-25.
วิลาวัลย์ มาคุ้ม. (2556). E-learning : การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ จุดเริ่มต้นสู่อนาคตการศึกษาไทย
(ตอนที่1). กรุงเทพ. สืบค้นเมื่อ 1 เมษายน 2562, จาก http://www.ksp.or.th/ksp2019/ blog/
post.php?mid=50016&cid=5&did=108
สุเมธา ปานพริ้ง และ เอกนฤน บางท่าไม้. (2557). การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงเรื่อง การสร้างวีดิทัศน์เพื่อ
การเรียนการสอนส?ำหรับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. วารสารวิชาการ
Veridian E- Journal ปีที่ 7 (2), 1186.
อาณัติ รัตนถิรกุล. (2553). สร้างระบบ e-learning ด้วยmoodle ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Najeeb Al-Shorbaji, Rifat Atun, Josip Car, Azeem Majeed and Erica Wheeler. (2015). E-learning for
undergraduate health professional education-a systematic review informing a radical
transformation of health workforce development, p.156.

Downloads

Published

2019-06-27

How to Cite

วิเชียร อ., อุคพัชญ์สกุล ป., & ศรีชาญชัย อ. (2019). E-Learning Lesson Model for Students Through the Network. Business Administration and Management Journal Review, 11(1), 231–242. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198396

Issue

Section

Academic Articles