Factors Affecting The decision in Choosing Freight Forwarder Services in Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong

Authors

  • Supawadee Khumrat คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • Nantamai Thananithipak
  • Maturapoj Sripontong
  • Siriwut Rungruang
  • Aporn Densiriaksorn

Keywords:

International Transportation, Freight Forwarder, Shipper, Service Quality, service decision making

Abstract

The objectives of this research were to study the organization characteristics, service quality of freight forwarder services and freight charges factors affecting the decisions on choosing freight forwarder services in export business in Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong. The sample group comprised 190 companies located in the Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong. The research tool was questionnaires. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA and multiple regressions. The results found that the organization characteristics which have no effect the decisions on choosing freight forwarder services in export business in Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong. ;the service quality factors include responsiveness, empathy and tangibles which have an effect the decisions on choosing freight forwarder services in export business in Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong and the freight charges factor which have an effect the decisions on choosing freight forwarder services in export business in Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong.

References

กมล ฉิมบ้านไร่. (2554). การตัดสินใจเลือกใช้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในเขตปลอดอากรบางกอกฟรีเทรอโซน กรณีบริษัท วาย ซี เอส (ประเทศไทย) จำกัด. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก.

ชาญวิทย์ พรภัทรารัตน์. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเลของผู้ส่งออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและในจังหวัดสมุทรสาคร. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

ณัฏฐพร บัวผุด. (2547) ความต้องการบริการขนส่ง ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.

ธนภร และ ไชยยศ. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกรณี SEALITE GROUP. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2560, จาก บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เว็บไซต์: http://203.144.156.226/sbc/office/off_bus/PDF/sar/

ธีรวุฒิ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.

บริษัทท่าอากาศยานไทย. (2560). เจาะอินไซต์6 สนามบินของไทย สู่ “เกตเวย์” อาเซียน.สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2561, จาก กองบรรณาธิการ Positioning เว็บไซต์: https://positioningmag.com/11417325

บุษกร คำคง. (2553). ทฤษฎีการตัดสินใจ. สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2559, จากวารสาร สควค เว็บไซต์ https://krusmart.wordpress.com/2010/07/10/theorydecision/#more-155

พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล. (2558). วีธีการเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบ มืออาชีพ. สืบค้นเมื่อ 29 ธันวาคม 2559, จาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ เว็บไซต์http://www.logex.kmutt.ac.th/news/PostToday/220910.pdf

พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ. (2548). การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ.สืบค้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2561, จาก หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์: http://tiffathai.org/member/news/file/news146_2.pdf

วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการขนส่งในสาขาอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 31(122), 1-14.

วันพิชิตต์ อรรคดี และ ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร. (2560). โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2017-1 ACTIS & NCOBA 2017-1,Southeast Bangkok College,Thailand. 25 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก. กรุงเทพฯ.

ศุภลักษณ์ ใจสูง และ อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา. (2555). การคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลำดับชั้น (AHP). วารสารบริหารธุรกิจ,35(134), 65-89.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). E-commerce แรงไม่ตกดันโลจิสติกส์โต. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2561, จาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เว็บไซต์:https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/E-Commerce_Logistic.pdf

สุพัตรา เทพเอ้ย .(2549). พฤติกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเลือกใช้บริการตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ”และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ.วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม. (2560). สถิติการขนส่งทางน้ำ. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2561, จาก สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เว็บไซต์: https://stat.mot.go.th/index.php/water/

Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gibson,J.L., Ivancevich,J.M., &Donnelly, J.H.,&Konopaske, R.(2006). Organizationa:Behavior,structure,Process. Retrieved October 4, 2018, from dl.motamemWebsite:http://dl.motamem.org/organizations_behavior_structure.pdf

Johnston, E.(2016). 5steps to understanding your customer’s buying process. Retrieved October 4, 2017, from B2B Marketing Website: http://www.b2bmarketing.net/en-gb/resources/blogs.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing management (14th ed.).Retrieved December 15, 2016, from Eprints STIPER Dharmawacana Metro Website: http://eprints.stiperdharmawacana.ac.id/24/1/%5BPhillip_Kotler%5D_Marketing_Management_14th_Edition%28BookFi%29.pdf

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988), SERVQUAL: A Multiple Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64(1),14-40

Wongthatsanekorn,W., &Arunpornphaisai, S. (2011). Shipper and freight forwarder criteria for selecting carrier. Retrieved December 21, 2016, from Assumption University Website: http://www.aulibrary.au.edu/multim1/ABAC_Pub/Journal-of-Supply-Chain-Management/v7-2.pdf

Downloads

Published

2021-06-27

How to Cite

Khumrat, S. ., Thananithipak, N. ., Sripontong, M. ., Rungruang , S. ., & Densiriaksorn, A. . (2021). Factors Affecting The decision in Choosing Freight Forwarder Services in Eastern Seaboard Industrial Estate, Rayong. Business Administration and Management Journal Review, 13(1), 169–188. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231075

Issue

Section

Research Articles