The Large Agricultural Land Plot Program and The Context of Snakeskin Gourami (Trichogaster Pectorolls) Farmers in Samut Prakan Province

Authors

  • Banjertsak Sanhapuckdee คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • Kantigamaht Rattanaparinyanukool
  • Chutira Rabob
  • Pisanu Vanakul
  • Mongkhol Yupat

Keywords:

The large agricultural land plot program, Gourami fish farming, Gourami fish processed and farming

Abstract

The objectives of this article are to study the effects of the government policy toward the large agricultural land plot program to farmers and Snakeskin Gourami supply chain in Samut Prakan Province, to analyze strengths, weaknesses, problems and obstacles and to explore the opinion of farmer, processors , sellers and government’s representative to find out potential development guideline in order to get competitive advantage. This study collected 48 samples data by using survey form, questionnaires, interview and focus group. Statistically analyzed were mean, percentage, standard deviation and content analysis.

          Research results founded that the large agricultural land plot program created the system and mechanism cooperation between farmers and government sectors of Snakeskin Gourami supply chain. Strengths and weaknesses of policy are serious support from the government, not strong cooperation among members. The obstacles are fish species, long term period fish farming, slow growing fishes, fishes size are not up to standard, development approach for selecting their own fish species or buying from trustworthy seller, able to access funding sources, negotiation power, increase competitiveness by reducing production cost to 22.99% per kilogram, 13.22%  per rai, increasing production efficiency to 11.53 %, growth and survival rate of gourami baby fishes increase 41.30%

References

กมลรัตน์ ถิระพงษ์. (2561). นโยบายแปลงใหญ่กับบริบทของภาคเกษตรไทยในปัจจุบัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560, อนาคตเศรษฐกิจไทยปี 61 รอดหรือซึมยาว (หน้า 49-64). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2558). การส่งเสริมการผลิตแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง

และสหกรณ์. สืบค้นเมื่อ12 เมษายน 2562, จากกรมส่งเสริมการเกษตร เว็บไซต์ :

https://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/2015/04/doc21.doc

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2559). ระบบสารสนเทศแปลงใหญ่ ปี 2559-2562, สืบค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม

, จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ :

https://cofarm.doae.go.th/graph/Dashboard1dsb.php

สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ. (2559). ถอดบทเรียนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กรณี : แปลงใหญ่

ต้นแบบ (ข้าว) อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2562, จากสำนักงานส่งเสริมและ

จัดการสินค้าเกษตร เว็ปไซต์ : http://www.agriman.doae.go.th

สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2561). เกษตรแปลงใหญ่. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน

, จากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เว็บไซต์ :

https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php

คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่. (2559). คู่มือการดำเนินงาน

ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่. สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2562, จากกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ เว็ปไซต์ : https://www.opsmoac.go.th/satun-manual

ชนนิภา ทองรอด, สัจจา บรรจงศิริ, และบำเพ็ญ เขียวหวาน. (2561). แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มนาแปลง

ใหญ่บ้านทับยา จังหวัดสิงห์บุรี. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8 (หน้า 1843-1855). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2562,จาก เว็บไซต์ : https://sac.kku.ac.th/kmsac/research/r18.pdf

เชษฐา ดวงสุวรรณ์, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร, ปราโมช ศีตะโกเศศ และชนกันต์ จิตมนัส. (2560). การจัดการ

เรียนรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา: กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลาในกระชัง ในแม่น้ำปิง อำเภอ

ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 (หน้า 1256-1266). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ธนกร กลิ่นนาค. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการนาแปลงใหญ่: กรณีศึกษา

กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ จังหวัดชัยนาท (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). นนทบุรี:

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พรรณราย แสงวิเชียร, มรกต กำแพงเพชร, แววมยุรา คำสุข, บรรเจิดศักดิ์ สัณหภักดี, ชรินพร งามกมล, และ

กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล. (2561). แผนธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูปตามความ

ต้องการของผู้บริโภค.วารสารธุรกิจปริทัศน์, 10(1), 191-206.

ภรภัทร บัวพันธ์, นิพนธ์ โซะเฮง และณัฐพงษ์ บุญเหลือ. (2561). การนำนโยบายโครงการระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ประเภทนาข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2559 ไปปฏิบัติ.

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(3), 86-98.

Downloads

Published

2021-06-27

How to Cite

Sanhapuckdee, B. ., Rattanaparinyanukool, K. ., Rabob, C. ., Vanakul , P. ., & Yupat, M. . (2021). The Large Agricultural Land Plot Program and The Context of Snakeskin Gourami (Trichogaster Pectorolls) Farmers in Samut Prakan Province. Business Administration and Management Journal Review, 13(1), 130–149. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/241204

Issue

Section

Research Articles