เกี่ยวกับวารสาร

วารสารพุทธมัคค์
Journaol of Buddhamagga

 

ISSN: 3027-8465 (Online)

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อจัดทำวารสารพุทธมัคค์ให้เกิดขึ้นในสำนักเรียน
  2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวารสารพุทธมัคค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI
  3. เพื่อให้มีวารสารที่ได้มาตรฐานสำหรับตีพิมพ์ผลงานของบุคลากรภายในและภายนอกสำนักเรียน

ภาษา : ภาษาไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2 ฉบับต่อปี
(มกราคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – ธันวาคม)

เจ้าของ

ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 
(RESEARCH CENTER FOR DHAMMSUKSA PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATAWUTWIKASITARAM SCHOOL) 
สำนักงานวารสารพุทธมัคค์ กุฏิคุณแม่ขาลั้ง ห้อง 305 เลขที่ 137 วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัญ สนิทวงศ์ 71 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร 0860864258

ISSN: 2630-0788

ขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารพุทธมัคค์ เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่บทความในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมโดยเน้นด้านานพระพุทธศาสนาและปรัชญา สหวิทยาการด้านการศึกษา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วาระการตีพิมพ์

วารสารพุทธมัคค์ มีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่

  • ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน)
  • ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

การส่งต้นฉบับ

จัดส่งผ่านระบบ OJS ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/bdm หรือส่งด้วยตนเองที่กองบรรณาธิการ

พิมพ์ที่

จี คลาส (G CLASS) เลขที่ 26/19 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 
โทร 028892223 โทรสาร 028893204 อีเมล g_class@hotmail.com