กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 • พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พระราชดิลก, ดร.  ประธานกรรมการบริหารการศึกษา
 • พระศรีวินยาภรณ์, ดร. เจ้าคณะแขวงบางพลัด
 • พระมหาสมาน ธมฺมวชิโร  อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
 • พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระมหาบุญนา ฐานวีโร, ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นาวาเอก ดร.นพดล บงกชกาญจน์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

บรรณาธิการวารสาร

 • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
 • กองบรรณาธิการวารสาร
 • พระบุญฤทธิ์ อภิปุณฺโณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.มนัสวี ศรีนนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ดร.ธเนศ เกษศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ผศ.สุณี เวชประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 • พ.ต.ท.หญิง ปิยะนุช ศรีสรานุกรม  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • นายครรชิต มีซอง  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 • พระมหาบุญนา  ฐานวีโร, ผศ.ดร.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระครูปลัดสุรวุฒิ จนฺทธมฺโม, ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 • พระมหาวิโรจน์ ญาณวีโร, ดร. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระมหาสมเจต  สมจารี, ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • พระมหาอดิเดช สติวโร, ดร. คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี, ดร. คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • รศ.วิรัตน์ กางทอง  พนักงานเกษียณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.สุชาติ บุษย์ชญานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ผศ.ดร.ชาติเมธี หงษา  วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผศ.ดร.ณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน    วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ผศ.ดร.ภาษิต สุขวรรณดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 • ผศ.ดร.ปัณณพงศ์ วงศ์นาศรี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
 • ผศ.ดร.บุญมี พรรษา   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.พิเศษ ดร.สรวิชญ์ วงษ์สอาด อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 • ดร.กฤตสุชิน พลเสน   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.ทวี เลียวประโคน   คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.กำธร เพียเอีย   คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • ดร.มนัสวี ศรีนนท์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ธเนศ เกษศิลป์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.พูนศักดิ์ กมล   วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ดร.เพ็ญพรรณ เฟื่องฟูลอย         วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • ดร.ธานี สุวรรณประทีป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
 • ดร.เมธา หริมเทพาธิป  สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ดร.อรพรรณ สุชาติกุลวิทย์  นักวิชาการอิสระ ด้านศาสนาและปรัชญา

ฝ่ายจัดรูปเล่ม/สมาชิกวารสาร

 • นายอริย์ธัช เลิศอมรไชยกิจ  นางคมนภัค กฤดากร ณ อยุธยา  
 • นางสาวพรทิพย์ พฤทธ์กิตติวงศ์  นางสาวณัฐปรียา วิจิตรฐะพันธุ์