บทความย้อนหลัง

 • ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2566)
  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2023)

  การบริหารจัดการวารสารในปี พ.ศ. 2566 นี้ เป็นปีที่ 8 กองบรรณาธิการวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้บริหารจัดการทุกบทความให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้บทความที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปในวารสารได้มาตรฐานมากที่สุด

  วารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้ได้นำเสนอผลงานของนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 • ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2565)
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2022)

  การบริหารจัดการวารสารพุทธมัคค์ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ปีที่ 7 โดยกองบรรณาธิการวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดการบทความทุกประเภทในวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นทุกขั้นตอน โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์วิจัยธรรมศึกษาเป็นส่วนมากที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้ได้บทความที่ได้มาตรฐาน

  วารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้ได้นำเสนอผลงานของนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 • ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)
  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2022)

  การบริหารจัดการวารสารในปี พ.ศ. 2565 นี้ เป็นปีที่ 7 โดยกองบรรณาธิการวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดการบทความทุกประเภทในวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นทุกขั้นตอน และในการประเมินคุณภาพบทความนั้น ทางกองบรรณาธิการวารสารได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกศูนย์วิจัยธรรมศึกษาเป็นส่วนมากที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความเป็นผู้ประเมินเป็นหลัก เพื่อให้ได้บทความที่จะเผยแพร่ในวารสารที่มีมาตรฐานที่สุด

 • ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2021)

  วารสารพุทธมัคค์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 6 พ.ศ. 2564 นี้ ยังคงมีเข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระจากบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจารณ์หนังสือ ที่มาจากนักวิชาการหลากหลายสถาบัน แม้กระนั้น ทางกองบรรณาธิการก็ยังคงให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพวารสารวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI เช่นเดิม ดังนั้น หากผู้ใดประสงค์จะส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพุทธมัคค์ ทางกองบรรณาธิการก็ยินดีรับพิมพ์ให้ โดยอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ละเมิดจริยธรรมการตีพิมพ์และมีคุณภาพทั้งในเชิงเนื้อหาและรูปแบบ

 • พุทธมัคค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)
  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2021)

  ปี พ.ศ. 2564 นับว่าเป็นปีที่ 6 ในการจัดพิมพ์วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม สำหรับการดำเนินการทุกอย่างในการบริหารจัดการวารสารนั้น ทางกองบรรณาธิการวารสารได้ทำงานบริหารจัดการบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจารณ์หนังสือ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นทุกขั้นตอน ดังนั้น วารสารฉบับที่ 1 นี้ ทางกองบรรณาธิการวารสารจึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความละ 2 รูป/คน ทั้งนี้ แนวโน้มต่อไปอีกไม่นาน ทางกองบรรณาธิการวารสารจักได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในจำนวนที่มากขึ้นกว่าเดิมประเมินแต่ละบทความ เพื่อต้องการให้คุณภาพบทความที่จะเผยแพร่ในวารสารได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

 • วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

  พุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2020)

  วารสารฉบับที่ 2 ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 นี้ ทางวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้รับการประสานส่งบทความจากนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในนามบรรณาธิการวารสารจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่นไว้ ณ โอกาสนี้ ส่วนการบริหารจัดการวารสารของกองบรรณาธิการก็ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นเหมือนเดิม โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 2 รูป/คน ประเมิน 1 บทความ และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 รูป/คน จะประเมินบทความได้เพียง 1 บทความเท่านั้นในวารสาร  แต่ละฉบับ

 • วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

  พุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2020)

  ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีที่ 5 สำหรับการจัดพิมพ์วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม นี้ เป็นการบริหารจัดการวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและ     มีความเข้มข้นตามไปด้วย สืบเนื่องจากวารสารได้รับการรองรับมาตรฐานจาก TCI แล้วนั่นเอง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ทางกองบรรณาธิการวารสารจึงเชิญชวนนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันส่งผลงานมาตีพิมพ์และทุกผลงานจะได้รับการตรวจประเมินอย่างรอบด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน โดยวิธีการแล้ว ทางวารสารจะรับการตีพิมพ์ผลงานที่ไม่ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการและจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 2 รูป/คน ประเมิน 1 บทความ และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 รูป/คน จะประเมินบทความได้เพียง 1 บทความเท่านั้นในวารสารแต่ละฉบับ เพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการ

 • พุทธมัคค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2019)

  วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ฉบับที่ 2 ปี 2562 นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ทางศูนย์วิจัยธรรมศึกษาได้ส่งวารสารเข้ารับประเมินเข้าฐานมาตรฐานของ TCI สืบเนื่องจากวารสารได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ซึ่งหลังจากนี้  หากวารสารได้รับพิจารณาเข้าฐาน TCI แล้ว กระบวนการบริหารจัดการวารสารที่เข้มข้นอยู่แล้วก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีก เพื่อจักได้ทำให้วารสารได้มาตรฐานที่สูงขึ้นนั่นเอง โดยความคาดหวังของกองบรรณาธิการแล้วนั้น มีความประสงค์ที่จะนำบทความจากต่างชาติเข้ามาตีพิมพ์ในวารสารให้มากขึ้นด้วย สำหรับวารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้ได้นำเสนอผลงานของนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ

 • พุทธมัคค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2019)

  นับเป็นปีที่ 4 เข้าไปแล้ว สำหรับการจัดพิมพ์วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม โดยฉบับที่ 1 ปี 2562 นี้ กองบรรณาธิการวารสารได้มีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนักวิชาการที่สนใจนำผลงานมาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง จนบัดนี้ก็เป็นประจักษ์ชัดแล้วว่าวารสารพุทธมัคค์ได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการทำวารสารเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการมากขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ทางวารสารจึงได้เชิญชวนนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันส่งผลงานมาตีพิมพ์และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความจากหลายหน่วยงานเช่นกัน

 • พุทธมัคค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 3 แล้ว และหากสังเกตให้ดีจะพบว่าเนื้อหาของบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะเป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบทความที่มีเนื้อหาด้านอื่นๆ ก็มีอยู่ไม่ค่อยมากนัก สืบเนื่องจากการผลิตวารสารนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI นั่นเอง ดังนั้น เพื่อให้มีผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาให้หลากหลายประเด็นมากขึ้น บรรณาธิการจึงขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สนใจนำผลงานวิชาการมาตีพิมพ์ในวารสารสามารถส่งมาได้เลย โดยเฉพาะบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

1-10 of 15