ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2020): พุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีที่ 5 สำหรับการจัดพิมพ์วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม นี้ เป็นการบริหารจัดการวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและ     มีความเข้มข้นตามไปด้วย สืบเนื่องจากวารสารได้รับการรองรับมาตรฐานจาก TCI แล้วนั่นเอง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำวารสารเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ทางกองบรรณาธิการวารสารจึงเชิญชวนนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันส่งผลงานมาตีพิมพ์และทุกผลงานจะได้รับการตรวจประเมินอย่างรอบด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน โดยวิธีการแล้ว ทางวารสารจะรับการตีพิมพ์ผลงานที่ไม่ละเมิดจริยธรรมทางวิชาการและจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 2 รูป/คน ประเมิน 1 บทความ และผู้ทรงคุณวุฒิ 1 รูป/คน จะประเมินบทความได้เพียง 1 บทความเท่านั้นในวารสารแต่ละฉบับ เพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการ

เผยแพร่แล้ว: 13-06-2020

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทวิจารณ์หนังสือ