วิชาสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เล่ม 2

ผู้แต่ง

  • ประทีป พืชทองหลาง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • วรัชยา พรหมสวรรค์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสำคัญ:

จิตวิทยาเชิงบวก, การศึกษา

บทคัดย่อ

การสำเร็จการศึกษาเปรียบเสมือนการที่เราจะได้ก้าวสู่บทบาทใหม่ในชีวิต บางคนอาจจะก้าวไปในหนทางที่สวยงามแต่อีกหลาย ๆ คนก็อาจจะพลัดหลงไปในหนทางที่ยากเข็ญ ช่วงเวลานี้จึงถือเป็นช่วงสำคัญที่อาจส่งผลถึงทั้งชีวิต หลาย ๆ มหาวิทยาลัยจึงมีการเชิญบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต รวมถึงข้อคิดสำคัญที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับบัณฑิต

หนังสือเรื่อง “วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน 2”: ไม่เพียงแต่แปลความหมายของสุนทรพจน์ที่ทั้ง10 ท่าน ได้กล่าวในวันรับปริญญาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังเรียบเรียงคำให้ผู้ที่อ่านได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังมีเนื้อหากินใจผู้อ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านได้อีกด้วย สุนทรพจน์ของทั้ง10 ท่าน ที่ได้กล่าวมานั้นมีแนวคิดหลายอย่างแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันของทั้ง10 ท่านนั่นก็คือ การให้ข้อคิด แนวทางการใช้ชีวิต แรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านและผู้ฟัง

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ประทีป พืชทองหลาง, กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ศษ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

พธ.บ. จิตวิทยา

References

ทิศนา แขมณี. (2555). บัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21: การปรับหลักสูตรและการสอน. เอกสารอัดสำเนา.

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์.

สฤณี อาชวานันทกุล. (2555). วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน เล่ม 2. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ. openbooks.

The Partnership for 21st Century Skill. (2009). Framework for 21st Century Learning. Retrieved January 5, 2020, from http://21stCenturyskill.Org/index.php.

Kay, K. (2010). 21st Century Skills: Why the Matter, What They are, and How We Get There. In Bellanca, J.& Brandt, R. (Eds.), 1st CenturySkills: Rethinking How Students Learn. Bloomington, In: Solution Tree Press.

Martin, J. (2010). The Meaning of the 21st Century. Bangkok. L.T.P.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-06-2020