ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2020): พุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และงานสร้างสรรค์ประเภทอื่นๆ ด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 5 (ฉบับที่ 1 และ 2 ปี 2563) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
โทร. 086 086-4258
E-mail: maghavin9@yahoo.com

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-13

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทวิจารณ์หนังสือ

ดูเล่มทุกฉบับ