ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2023): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566)
					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2023): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566)

วารสารพุทธมัคค์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 ปีที่ 8 กองบรรณาธิการวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้ดำเนินการบริหารจัดการทุกบทความจากนักวิชาการหลากหลายหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นทุกขั้นตอน โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาบทความเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้ได้บทความที่ได้มาตรฐาน

วารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้ได้นำเสนอผลงานของนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

เผยแพร่แล้ว: 30-12-2023

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ