กลยุทธ์การปรับตัวองค์การเข้าสู่ยุค 4.0

ผู้แต่ง

  • จักรี ศรีจารุเมธีญาณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

กลยุทธ, การปรับตัว, องค์การ, ยุค 4.0

บทคัดย่อ

ทุกการเปลี่ยนแปลงของการทำงาน ก็คือความท้าทายให้ได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ ดังนั้นยุค 4.0 ก็เสมือนการได้ปีนขึ้นภูเขาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้ามัวยืนมองอยู่ด้านล่าง คุณก็จะไม่มีวันรู้เลยว่ายอดเขานั้นสวยงามขนาดไหน ซึ่งในบางครั้งอาจทำให้เหนื่อยหรือรู้สึกท้อบ้าง แต่เมื่อไปถึงวันที่ประสบความสำเร็จ คุณจะรู้สึกภูมิใจและเป็นคนใหม่ที่เก่งขึ้น มีความสามารถที่สูงขึ้น ที่สำคัญคุณจะสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองให้มากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปได้ไม่ยากเลย เพราะฉะนั้น ยุค 4.0 จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป ถ้าคุณให้ความสำคัญกับการปรับตัว การทำงานเป็นทีม การสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาเพื่อต่อยอด และไม่ว่าจะอยู่ในยุค 4.0 หรืออยู่ในยุคใดก็จะไม่มีอะไรมาแทนที่ความสามารถของคุณได้อย่างแน่นอน

Downloads

Download data is not yet available.

References

ลักขณา สรีวัฒน์. (2544). จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์.

ศาสตราจารย์ เสนาะ ติเยาว์. (2543). หลักการบริหาร : การวางแผน. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. เว็บไซต์

กรุงไทย. (2562). กลยุทธ์ปรับตัวองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2562. จาก https://sme.ktb.co.th/sme/productListAction.action?command=getDetail&cateMenu=KNOWLEDGE&cateId=42&itemId=165.

พสุ เดชะรินทร์. รศ.ดร. (2562). กลยุทธ์. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2562. จาก http://www.chulapedia.chula.ac.th /index.php?title=กลยุทธ์.

วารสาร HR Society Magazine. (2559). บริหารคนอย่างไรให้ก้าวทันยุค 4.0. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2562. จาก https://th.jobsdb.com/th-th/articles/บริหารคนให้ทันยุค4จุด0.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2562). องค์การ. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2562. จาก https://th.wikipedia.org/wiki/องค์การ.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2562). องค์กร. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2562. จาก https://intrend.co/ธุรกิจ/องค์กรหมายถึง/.

สุดารัตน์ เป้ทุ่ง. (2562). สาเหตุของการปรับตัว. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2562. จาก https://sites.google.com/site/educationalpsychology2555/bth-thi-3-khwam-taek-tang-taela-bukhkhl/3-2-sahetu-khxng-kar-prab-taw.

Articlekey. (2017). ความหมายขององค์การ. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2562. จาก https://articlekey.com/2017/11/15/ความหมายขององค์การ/.

Ausa Sitsanguan. (2562). การกำหนดกลยุทธ์ขององค์การ. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2562. จาก https://sites.google.com/site/ausa5721236013/home/kar-brihar-cheingkl-yuthth/kar-kahnd-klyuthth-khxng-xngkhkar

Therdpong Changsirivathanathamrong. (2017). Strategy กลยุทธ์ คำที่ใครๆก็พูดถึง. สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2562. จาก https://medium.com/@jointash/strategy-กลยุทธ์-คำที่ใครๆก็พูดถึง-d6d0e73971e9.

Beatrice Heuser. (2010). The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the Present. Cambridge University Press.

Bernard, Harold W.Mental. (1960). Health for Classroom. New York: McGraw-Hill Book Company.

Coleman, James C, and Hammen. (1981). Abnormal Psychology and Modern Life. New York: Bombay.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

14-06-2020