ฉบับย้อนหลัง - หน้า 2

 • พุทธมัคค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 3 แล้ว และหากสังเกตให้ดีจะพบว่าเนื้อหาของบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะเป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบทความที่มีเนื้อหาด้านอื่นๆ ก็มีอยู่ไม่ค่อยมากนัก สืบเนื่องจากการผลิตวารสารนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI นั่นเอง ดังนั้น เพื่อให้มีผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาให้หลากหลายประเด็นมากขึ้น บรรณาธิการจึงขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สนใจนำผลงานวิชาการมาตีพิมพ์ในวารสารสามารถส่งมาได้เลย โดยเฉพาะบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

 • พุทธมัคค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2018)

  หลังจากตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม แล้ว ได้มีผู้สนใจสอบถามเข้ามาว่า การบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันการศึกษาแห่งนี้มีอะไรบ้าง บรรณาธิการวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ จึงขอตอบดังนี้ 1. มีการจัดการการศึกษาภาษาบาลี นักธรรม-ธรรมศึกษา และ 2. มีการจัดการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรออกไปศึกษาการศึกษาทางโลกตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากด้วย และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาด้วย ดังนั้น สถาบันการศึกษาแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสถาบันที่จัดการการศึกษาเองและสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ มาจัดการการศึกษาในสถาบันด้วย

 • พุทธมัคค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2017)

  การดำเนินการทำวารสารพุทธมัคค์นี้ทำให้เกิดประโยชน์หลายๆ อย่างกับสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสงค์นำองค์ความรู้ใหม่ที่นักวิชาการนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างแน่นอน และที่สาคัญที่สุดคือเรื่องการทำวารสารวิชาการนี้ได้ทำให้นักวิชาการที่แสวงหาพื้นที่นำเสนอผลงานของตัวเองได้พื้นที่มากขึ้น ตลอดจนเมื่อวารสารได้ตีพิมพ์ผลงานออกไปสู่สายตาประชาชนแล้ว ก็ได้ทำให้ผู้ที่กาลังแสวงหาคาตอบจากปัญหาบางประการได้รับแนวทางหรือรูปแบบการตัดสินใจของตัวเอง ดังนั้น การทำงานวารสารวิชาการนี้จึงนับว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์และเป็นการจรรโลงสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

 • พุทธมัคค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2017)

  ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว สาหรับการบริหารจัดการวารสารพุทธมัคค์นี้ จึงทำให้เห็นได้ว่า การพัฒนางาน วิชาการนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำอย่างเข้มแข็ง คือ วารสารพุทธมัคค์นี้กว่าจะสำเร็จเป็นรูปเล่มออกมา แต่ละฉบับต้องผ่านการตรวจพิสูจน์ทั้งในเชิงโครงสร้างและเนื้อหาของบทความ โดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้องนั้น ทางกองบรรณาธิการวารสารได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ได้ประเมินให้ความเห็น หากไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว บทความเรื่องนั้นๆ ก็จะไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ สำหรับการประเมินบทความแต่ละเรื่องนั้นจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ประเมิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเรียบร้อยให้มากที่สุดนั่นเอง

 • พุทธมัคค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2016)

  วารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 แล้ว ซึ่งหลังจากได้เผยแพร่วารสารออกไปก็ได้มีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีความสนใจที่จะนาผลงานของตัวเองเข้ามาตีพิมพ์และสนใจเป็นสมาชิกของวารสาร ดังนั้น ในนามบรรณาธิการวารสาร จึงขอใช้พื้นที่บทบรรณาธิการตอบคาถามดังนี้ 1. เรื่องความสนใจส่งผลงานวิชาการเข้ามาตีพิมพ์ในวาสารพุทธมัคค์นั้น ผู้สนใจสามารถส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ของวารสารได้เลย ส่วนถ้ามีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามที่บรรณาธิการได้โดยตรง 2. เรื่องการสมัครเป็นสมาชิกของวารสารนั้น สมัครได้ตามที่อยู่ในวารสารสาหรับวารสารฉบับนี้ มีผลงานจากนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ เป็นองค์ความรู้ใหม่หลากหลายและน่าสนใจยิ่ง

 • วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

  พุทธมัคค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2016)

  ตามที่ทราบกันโดยทั่วไป เรื่องการบริหารการศึกษานั้นเป็นเรื่องของการจัดการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดให้แก่ผู้เรียน โดยหลังจากที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาแล้วต้องเป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรรม และคุณค่าในตัวเองและต่อสังคมโดยรวมด้วย สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม บริหารและจัดการศึกษาทั้งภาษาบาลี นักธรรม-ธรรมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ดังนั้น ทางสถาบันการศึกษาแห่งนี้ จึงได้จัดทำวารสารพุทธมัคค์ขึ้น เพื่อเป็นวารสารเปิดพื้นที่เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการของบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน ดังนั้น วารสารพุทธมัคค์ฉบับปฐมฤกษ์นี้จึงจักได้นำเสนอผลงานจากนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ

11-16 of 16