ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2017): พุทธมัคค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2017): พุทธมัคค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

การดำเนินการทำวารสารพุทธมัคค์นี้ทำให้เกิดประโยชน์หลายๆ อย่างกับสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ที่ประสงค์นำองค์ความรู้ใหม่ที่นักวิชาการนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างแน่นอน และที่สาคัญที่สุดคือเรื่องการทำวารสารวิชาการนี้ได้ทำให้นักวิชาการที่แสวงหาพื้นที่นำเสนอผลงานของตัวเองได้พื้นที่มากขึ้น ตลอดจนเมื่อวารสารได้ตีพิมพ์ผลงานออกไปสู่สายตาประชาชนแล้ว ก็ได้ทำให้ผู้ที่กาลังแสวงหาคาตอบจากปัญหาบางประการได้รับแนวทางหรือรูปแบบการตัดสินใจของตัวเอง ดังนั้น การทำงานวารสารวิชาการนี้จึงนับว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์และเป็นการจรรโลงสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่แล้ว: 29-12-2017