การเข้าใจชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดเรื่องธาตุ 18

ผู้แต่ง

  • พระจาตุรงค์ ชูศรี วัดวิเศษการ กรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ:

ความเข้าใจชีวิต, ชีวิต, ธาตุ

บทคัดย่อ

บทความนี้ผู้เขียนนำเสนอว่าพุทธปรัชญาเถรวาทมีการสร้างการเข้าใจชีวิตโดยวางอยู่บนพื้นฐานคำอธิบายของแนวคิดเรื่องธาตุ 18 โดยแนวคิดเรื่องธาตุ 18 มีประเด็นเรื่องอายตนะภายในและภายนอก รวมทั้งวิญญาณ 6 เข้ามาสนับสนุนและเชื่อมโยงให้เห็นว่าเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน การเข้าใจชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดเรื่องธาตุ 18 มีเป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการคือ เป้าหมายหลักเพื่อการมีชีวิตที่ประเสริฐ และเป้าหมายรองเพื่อชีวิตที่ดีงาม

Downloads

Download data is not yet available.

References

บุญมี เมธางกูรและบุษกร เมธางกูร. (2545). คู่มือศึกษาพระอภิธัมมัตถสังคหะ. กรุงเทพมหานคร: สถิติการพิมพ์.

พุทธทาสภิกขุ. อิทัปปัจจยตา. (2549). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ตถาตา พับลิเคชั่น.

พระกวีวรญาณ (จำนงค์ ทองประเสริฐ). (2556). คำบรรยายพรหมชาลสูตร. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก.

พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ (ชูศรี). (2556). วิเคราะห์แนวคิดเรื่องธาตุในพุทธปรัชญาเถรวาท. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). (2550). พิมพ์ครั้งที่ 2. ศัพท์วิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร: เลี่ยงเซียง.

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2540). พิมพ์ครั้งที่ 2. วิทยาศาสตร์ในทรรศนะของพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก.

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2553). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: เอส. อาร์. พริ้นติ้งแมสโปรดักส์.

มหามกุฎราชวิทยาลัย. (2548). พิมพ์ครั้งที่ 7. อภิธัมมัตถสังคหบาลีและอภิธัมมัตถวิภานีฏีกา. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ. (2523). สัททนีติปกรณ์ ธาตุมาลา ฉบับภูมิพโลภิกขุ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ภูมิพโลภิกขุ.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

วัชระ งามจิตรเจริญ. (2552). พิมพ์ครั้งที่ 2. พุทธศาสนาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์.

อดิศักดิ์ ทองบุญ. (2555). พิมพ์ครั้งที่ 4. ปรัชญาอินเดีย. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-12-2017