บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ เขียนโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ผู้แต่ง

  • บุดศรี แผนพุทธา นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

ศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), อริยสัจ 4

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการวิจารณ์หนังสือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ซึ่งได้นำเสนอโดยใช้หลัก อริยสัจ 4 ที่เป็นหลักธรรมสำคัญ เนื้อหามีจุดแข็งคือได้บอกให้รู้ว่าปัญหาของวิชาการต่างๆ ที่ได้พัฒนาการกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของโลกและชีวิตให้สำเร็จได้ จึงได้นำเสนอแนวคิดเศรษฐศาสตร์แนวพุทธซึ่งเป็นทางเลือกใหม่เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาของโลกและชีวิต สำหรับพื้นฐานแนวคิดทางปรัชญาของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ คือ หลักหลักมัชฌิมามีลักษณะการได้คุณภาพชีวิตมาจากความรู้จักประมาณ รู้จักพอดีในการบริโภค การไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและธรรมชาติแวดล้อม

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2557). พิมพ์ครั้งที่ 14. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. นครปฐม: จ.เจริญ อินเตอร์พริ้น (ประเทศไทย).

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). ( 2552).พิมพ์ครั้งที่ 11. พุทธธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วิทย์ วิศทเวทย์. (2532). พิมพ์ครั้งที่ 7. จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-12-2017