ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2018): พุทธมัคค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2018): พุทธมัคค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

หลังจากตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผ่านวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม แล้ว ได้มีผู้สนใจสอบถามเข้ามาว่า การบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันการศึกษาแห่งนี้มีอะไรบ้าง บรรณาธิการวารสารวิชาการของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ จึงขอตอบดังนี้ 1. มีการจัดการการศึกษาภาษาบาลี นักธรรม-ธรรมศึกษา และ 2. มีการจัดการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) พร้อมทั้งได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรออกไปศึกษาการศึกษาทางโลกตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมากด้วย และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษาด้วย ดังนั้น สถาบันการศึกษาแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสถาบันที่จัดการการศึกษาเองและสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ มาจัดการการศึกษาในสถาบันด้วย

เผยแพร่แล้ว: 29-06-2018