พระพุทธศาสนากับการลงโทษ

ผู้แต่ง

  • พระมหาศักรินทร์ ธมฺมาลโย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

พระพุทธศาสนา, การลงโทษ

บทคัดย่อ

บทความเรื่องพระพุทธศาสนากับการลงโทษนี้ เป็นบทความที่นำเสนอเนื้อหาของการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยและบทลงโทษของบรรพชิตเป็นประเด็นแรก ประเด็นต่อมา คือ การล่วงละเมิดกฎหมายและบทลงโทษของคฤหัสถ์ที่ละเมิดศีลธรรมและจริยธรรม โดยแบ่งประเด็นออกเป็นดังนี้ 1. เสนอข้อคิดเห็นเรื่องการลงโทษทางพระพุทธศาสนาสำหรับบรรพชิตโดยเฉพาะ 2. ไม่เห็นด้วยกับเรื่องจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาในมุมของนักวิชาการตะวันตกผ่างานเขียนเรื่องอหิสา และ 3.สรุปและให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษทางพระพุทธศาสนา

Downloads

Download data is not yet available.

References

คงศักดิ์ ตันไพจิตร .(2552). พุทธอัจฉริย. กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี.

ชัยวัฒน์ สถาอานนท์. (2547). พิมพ์ครั้งที่ 11. การไม่ใช้ความรุนแรง. เอกสารการสอนชุดวิชาสันติศึกษา (Peace Studies). สาขาศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

พงศกร ไพทูลย์. (2545). การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ เรื่อง ประเด็นจริยธรรมในการลงโทษประหารชีวิต ตามทัศนะของพุทธจริยศาสตร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล.

พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย (ติวาปี). (2545). การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพุทธจริยศาสตร์กับโทษประหารชีวิต. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2551). พิมพ์ครั้งที่ 11/2. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊ค พับลิเคชั่น.

อดิศักดิ์ ทองบุญ. (2551). รวมบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติและการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 พระพุทธศาสนากับจริยศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อรทัย มีแสง. (มปพ.). เอกสารประกอบ การสัมมนาผลงานวิจัยนานานชาติ ครั้งที่ 3. พระพุทธศาสนา : ความรู้ ความรู้จริงและคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ: นิติธรรมการพิมพ์.

Boonin, David. (2008). The Problem of Punishment. New York: Cambridge Uni-versity Press.

Duff, R. A. (2001). Punishment, Communication, and Community. New York: Ox-ford University Press.

Golash, Deidre. (2005). The Case Against Punishment. New York: New York Uni-versity Press.

Goodman, Charles. (2009). Consequences of Compassion. New York:Oxford Uni-versity Press.

Harvey, Peter. (2000). An Introduction to Buddhist Ethics. Cambridge. UK: Cam-bridge University Press.

Keown, Damien. (2004). A Dictionary of Buddhism. New York: Oxford University Press.

Keown Damien. (2005). Buddhist Ethics: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.

Magnani, Laura and Wray, Harmon. (2006). Beyond Prisons: A New Interfaith Paradigm for Our Failed Prison System. Minneapolis: Fortress Press.

http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=3966 (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 21 ตุลาคม 2558)

http://sta.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=415&Itemid=423. (เข้าถึงข้อมูลเมื่อ 10 ก.พ. 2559).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2018