แนวโน้มและแนวทางการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในสังคมไทยยุค 4.0 : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • พระมหามฆวินทร์ อามาตมนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มมร

คำสำคัญ:

แนวโน้มและแนวทาง, การวิจัยด้านพระพุทธศาสนา, สังคมไทยยุค 4.0

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์งานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2) เพื่อนำเสนอบทสรุปแนวโน้มและแนวทางการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในสังคมไทยยุค 4.0 ผลการศึกษาพบว่างานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่ผ่านมา หัวข้องานวิจัย จำนวนงานวิจัยแต่ละปีและแต่ละหน่วยงาน  สถานภาพและสายงานผู้ทำงานวิจัย จำนวนผู้ทำงานวิจัย หลักธรรมในงานวิจัย รูปแบบงานวิจัย จำนวนงานที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือในงานวิจัย มีแนวโน้มและแนวทางที่หลากหลาย ส่วนแนวโน้มและแนวทางการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในสังคมไทยยุค 4.0 ควรเป็นไปตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และปณิธานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ได้งานวิจัยในปริมาณที่เพียงพอและให้ได้งานวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถใช้เป็นแนวคิดและทฤษฎีใหม่ของสังคมไทย 4.0 ได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2557). บัณฑิตกับงานวิจัย. กรุงเทพฯ: เอมี่ เอ็นเตอร์ไพรส์.

พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2552). วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) และคณะ. (2557). CSR เชิงพุทธ แปลงทุนให้เป็นบุญ สร้างบุญด้วยปัญญา. กรุงเทพฯ : บริษัท ดีไซน์ ดีไลท์ จากัด.

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม. (2554). มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย: จากวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ สู่ศาลายา นครปฐม. วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน.

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2559). Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน. สำนักงานประสานงานการขับเคลื่อน Thailand 4.0.

http://whereisthailand.info/2011/12/rd-budget/ (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560).

http://whereisthailand.info/2012/11/rd-per-capita/ (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560).

https://www.uih.co.th/th/knowledge/thailand-4.0 (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560).

http://www.stou.ac.th/forum/page/Answer.aspx?idindex=143175 (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560).

วสันต์ ฉายรัศมีกุล. (2560). สังเคราะห์งานวิจัยที่นำหลักพุทธธรรมไปใช้ในการปฏิบัติในมหาวิทยาลัยสงฆ์. สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2018