ปรัชญาประเพณีของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย

ผู้แต่ง

  • ณัฐปรียา วิจิตรฐะพันธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ปรัชญาประเพณี, พระพุทธศาสนา, อิทธิพล

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาของศาสนาพุทธในประเทศไทย   2) เพื่อศึกษาความเป็นมาของประเพณีไทย 3) เพื่อศึกษาปรัชญาประเพณีของศาสนาพุทธที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ผลการศึกษา พบว่า 1) ศาสนาพุทธได้เข้าสู่สังคมไทยตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 500 เข้าสู่ดินแดนที่เรียกในสมัยนั้นว่าสุวรรณภูมิ ได้แก่ พื้นที่แหลมอินโดจีนในปัจจุบัน ประเทศไทยตอนนั้นเป็นศูนย์กลางของดินแดนสุวรรณภูมิ แต่ขณะนั้นยังมิได้เป็นประเทศไทย พุทธศาสนาในยุคแรกเป็นแบบเถรวาทอย่างที่พระเจ้าอโศกมหาราชและชาวแคว้นมคธนับถือ โดยสันนิษฐานว่าแห่งแรกที่เข้ามาประดิษฐานคือตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคือพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 2) ประเพณีไทย มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย 3) ปรัชญาประเพณีของศาสนาพุทธที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย สรุปได้ว่า คนไทยมีนิสัยเยือกเย็น  โอบอ้อมอารี เมตตากรุณา เคารพ อ่อนน้อม ถ่อมตน กตัญญูกตเวที ขยัน อดทน สุภาพ และไม่เห็นแก่ตัว  เป็นต้น เพราะอิทธิพลจากหลักคำสอนของพุทธศาสนา

Downloads

Download data is not yet available.

References

บันเทิง พาพิจิตร. (2549). ประเพณี วัฒนธรรมและคติความเชื่อ. กรุงเทพฯ: โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

พูนพิสมัย ดิศกุล (หม่อมเจ้าหญิง). (2545). ประเพณีพิธีไทย. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

ภาษิต สุขวรรณดี. (2556). วิถีไทยในพุทธปรัชญา. กรุงเทพฯ: หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.

วศิน อินทสระ. (2535). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญกิจ.

เสถียร โพธินันทะ. (2540). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ฉบับมุขปาฐะ ภาค 2. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย.

สมชัย ใจดี ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์. (2545). ประเพณีและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

https://sites.google.com/site/thophanjuly/prapheni/prapheni-keiyw-kab-sasna. (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม 2561).

https://www.mcu.ac.th/site/bud09.php. (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม 2561).

https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/buddhism_culture/02.html. (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม 2561).

https:/www.baanjomyut.com/library_2/extension3/history_of_buddhism/02.html. (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2561).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-06-2018