ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2019): พุทธมัคค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2019): พุทธมัคค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

นับเป็นปีที่ 4 เข้าไปแล้ว สำหรับการจัดพิมพ์วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม โดยฉบับที่ 1 ปี 2562 นี้ กองบรรณาธิการวารสารได้มีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนักวิชาการที่สนใจนำผลงานมาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง จนบัดนี้ก็เป็นประจักษ์ชัดแล้วว่าวารสารพุทธมัคค์ได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการทำวารสารเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการมากขึ้นและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ทางวารสารจึงได้เชิญชวนนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันส่งผลงานมาตีพิมพ์และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความจากหลายหน่วยงานเช่นกัน

เผยแพร่แล้ว: 14-03-2019

บทความวิชาการ