การพัฒนาสังคมตามแนวคิดทางปรัชญาของ ดร.บี. อาร์. เอ็มเบ็ดการ์

ผู้แต่ง

  • อรนิต จิวโพธิ์เจริญ นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

การพัฒนาสังคม, แนวคิดทางปรัชญา, ดร.บี.อาร์. เอ็มเบ็ดการ์

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาเชิงบูรณาการในคุณค่าทางจริยธรรมของความเชื่อว่ามีและไม่มีพระเจ้า โดยเน้นเฉพาะปรัชญาของมหาตมา คานธี และดร.บี.อาร์. เอ็มเบ็ดการ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดทางปรัชญาของดร.บี.อาร์. เอ็มเบ็ดการ์ เพื่อศึกษาการพัฒนาสังคมของดร.บี.อาร์. เอ็มเบ็ดการ์ และเพื่อวิเคราะห์การพัฒนาสังคมตามแนวคิดทางปรัชญาของดร.บี.อาร์. เอ็มเบ็ดการ์ ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาสังคมตามแนวคิดทางปรัชญาของดร.บี. อาร์. เอ็มเบ็ดการ์ มี 2 ลักษณะ คือ 1) การปฏิรูปศาสนา 2. การปฏิรูปสังคม การปฏิรูปทั้ง 2 ลักษณะมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

References

สุเชาวน์ พลอยชุม. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523.

B.R.Ambedkar. Mr.Gandhi and Emancipation of Untouchables. Poona : Bheem Patrika Publication, 1943.

B.R.Ambedkar. Buddha and His Dhamma. Bombay: Thacker and Co.Ltd, 1957.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-05-2019