ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้แต่ง

  • มนัสวี ศรีนนท์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา ส านักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม

คำสำคัญ:

ปัญหาและแนวทางการพัฒนา, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ได้องค์ความรู้ใหม่เชิงกระบวนการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนี้ ด้านการนำเข้า การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น หลักการจัดวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ด้านการปฏิบัติ การปฏิบัติงานที่นักศึกษา ต้องดำเนินการเมื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น แนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ด้านผลผลิต การประเมินผลเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว เช่น ภาระงานที่นักศึกษาต้องนำส่ง และด้านผลลัพธ์ รายงานการปฏิบัติการสอนเมื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว เช่น วิจัยในชั้นเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัญชรส ปิ่นทอง. (2560). รายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเป็ด. นครปฐม : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

กิตติวัฒน์ กล้าณรงค์. (2560). รายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาช่อง. นครปฐม : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. (2560). คู่มือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา. นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

แฉล้ม ลิมปิจักร์. (2559). การเปรียบเทียบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวงที่มีภูมิหลังต่างกัน. https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18240. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561.

ชัชฎาภรณ์ หงษ์นวล. (2561). ปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. https://www.gotoknow.org/posts/465845. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561.

ชัยพร ดีกร. (2561). การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นการฝึกสอน. https://rruteachers.blogspot.com/2011/02/. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561.

ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น. (2559). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1 (1st RUSCON) วันที่ 22 มิถุนายน 2559.

พรรณราย เทียมทัน และ อนุวัติ คูณแก้ว. (2554). การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554.

พระเขมรินทร์ เขมจิตฺโต (นนทจิตร์). (2560). รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดช่างเหล็ก. นครปฐม : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย. (2556). พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล. นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

ยลดา ประเสริฐพงษ์. (2560). รายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย. นครปฐม : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

สโรชา คล้ายพันธุ์. (2557). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า). (2561). ครู/อาจารย์และการศึกษาไทยในปัจจุบัน. https://nidapoll.nida.ac.th/. ข้อมูลเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561.

สุวรรณฑา ภมรกูล. (2560). รายงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเขาช่อง. นครปฐม : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

อรทัย ไชยปัญหา. (2560). รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวัดสาลวัน. นครปฐม : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

03-05-2019