ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2018): พุทธมัคค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2018): พุทธมัคค์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

วารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 3 แล้ว และหากสังเกตให้ดีจะพบว่าเนื้อหาของบทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารจะเป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและปรัชญาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนบทความที่มีเนื้อหาด้านอื่นๆ ก็มีอยู่ไม่ค่อยมากนัก สืบเนื่องจากการผลิตวารสารนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI นั่นเอง ดังนั้น เพื่อให้มีผลงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาให้หลากหลายประเด็นมากขึ้น บรรณาธิการจึงขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สนใจนำผลงานวิชาการมาตีพิมพ์ในวารสารสามารถส่งมาได้เลย โดยเฉพาะบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 28-12-2018