ตัวบ่งชี้ความสุของค์กรสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

ผู้แต่ง

  • มนัสวี ศรีนนท์

คำสำคัญ:

ตัวบ่งชี้, ความสุของค์กร, บุคลากรทางการศึกษา

บทคัดย่อ

บทความเรื่องตัวบ่งชี้ความสุของค์กรสำหรับบุคลากรทางการศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อต้องการคำตอบเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ความสุขสำหรับบุคลากรในองค์กรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ตัวบ่งชี้ความสุของค์กรสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบหลักด้านร่างกาย มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) กายภาวนา (2) ปราศจากโรค และ (3) การพักผ่อนนอนหลับ 2) องค์ประกอบหลักด้านจิตใจ มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) จิตภาวนา (2) ไม่เครียด และ (3) มีความสุข 3) องค์ประกอบหลักด้านสังคม มี 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ (1) สีลภาวนา (2) การมีส่วนร่วมในชีวิตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และ (3) เสมอภาค

Downloads

Download data is not yet available.

References

บุญทัน ดอกไธสง. (2528). การบริหารเชิงพุทธ (กระบวนการทางพฤติกรรม). กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

บุรัญชัย จงกลนี. (2530). คุณธรรมของนักบริหาร. กรุงเทพฯ: สัตยการพิมพ์.

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). (2547). การครองตน ครองคน และครองงาน หลักปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและคนทำงาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2545). พิมพ์ครั้งที่ 11. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2543). พิมพ์ครั้งที่ 9. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ. (2538). พุทธปัญญากับการศึกษา. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

พระมหาสุภีร์ ฐิตเมโธ. (2533). พระพุทธศาสนาที่ควรนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระเมธีธรรมภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตโต). (2541). คุณธรรมสำหรับนักบริหาร. กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.

พระเมธีธรรมภรณ์ และ เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2536). พิมพ์ครั้งที่ 2. มณีแห่งปัญญาทางเลือกใหม่สำหรับนักบริหาร กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

มนูญ วงศ์นารี. (2538). หลักธรรมกับการบริหาร. กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.

วรภาส ประสมสุข. (2549). หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

วีระ อำพันสุข. (2527). พุทธธรรมกับการบริหารบุคคล. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : ทิพยวิสุทธิ์.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2555). แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). รายงานการอภิปรายเรื่องพุทธธรรมนำการศึกษาได้อย่างไร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมพร เทพสิทธา. (2544). คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

สุชีพ ปุญญานุภาพ. (2537). พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

สุมน อมรวิวัฒน์. (2544). บูรณาการทางการศึกษาตามนัยแห่งพุทธธรรม. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช.

Fred C. Luneberg & Allen C. Ornstein. (2005). Educational Administration Concepts and Practices. (Fourth Edition). Wandsworth Publishing Company.

Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel. (1991). Educational Administration Theory, Research, Practice. (Fourth Edition). New York: Mcgraw-Hill.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2018