ปัญหาและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง

  • พระครูวินัยธรอำนาจ พลปญฺโญ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ปัญหา, คุณภาพชีวิต, ศตวรรษที่ 21

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้สรุปได้ว่า ปัญหาที่พบบ่อยคือปัญหาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาวัฒนธรรมแบบเดิม ดังนั้น สังคมควรพัฒนามนุษย์ตามหลักไตรสิกขา เพราะศีล ทำให้มีความสำรวมระวังกาย วาจา มีระเบียบ มีความเคารพและอ่อนน้อมถ่อมตน สมาธิ ทำให้มีความแน่วแน่ มั่นคง มีสติ มีความอิ่มเอิบใจ และปัญญา ทำให้มีเหตุ มีผล คิดอะไรก็คิดโดยแยบคาย รอบคอบ พิจารณาไตร่ตรองอย่างถ่องแท้

Downloads

Download data is not yet available.

References

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.(2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมโกศาจารย์. (ประยูร ธมฺมจิตโต). (2533). พุทธศาสนากับปรัชญา. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊ฟ.

พระราชวรมุนี. (2537). สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

พระมหาอำนาจ สวัสดี. (2560). การพัฒนาพุทธศาสนิกชนสู่วิถีพุทธตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา. การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พุทธทาสภิกขุ. (2537). การสังคมสงเคราะห์ส่วนที่ยังขาดอยู่. นนทบุรี: พิมพ์ดี.

นิสดารก์ เวชยานนท์. (2549). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. เอกสารประกอบการสอนคณะรัฐประศาสน-ศาสตร์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

วัชรี ทรงประชุม. (2549). มิติใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุจิตรา ธนานันท์. (2550). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

พันโท เอนก คงขุนทด. แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3, (กันยายน 2559).

ธนพล สราญจิตร์. ปัญหาความยากจนในสังคมไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558.

สุมานพ ศิวารัตน์. การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยไตรสิกขา. วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560.

ขวัญตา พระธาตุ / สคป.สข. พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานอย่างไร? ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.skad.ago.go.th/index.php/[9 กรกฎาคม 2561]

คนึงนิจ อนุโรจน์. แนวทางในการพัฒนาตนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/148813 [9 กรกฎาคม 2561]

ครูประถม.คอม. ปัญหาการพัฒนาเด็ก และครอบครัวในศตวรรษที่ 21 สาเหตุมาจากอะไร?. [ออนไลน์].แหล่งที่มา : http://krupatom.com [9 กรกฎาคม 2561]

ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา. พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=743&articlegrou_id=162[9 กรกฎาคม 2561]

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ. ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=21&chap=8&page=t21-8-infodetail03.html[9 กรกฎาคม 2561]

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต). พัฒนามนุษย์ กับ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.payutto.net/book-content /[9 กรกฎาคม 2561]

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2559). สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ปี 2558. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.nesdb.go.th [9 กรกฎาคม 2561]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2018