วิเคราะห์แนวคิดและปรัชญาของศรีออโรพินโทและสวามี วิเวกานันทะ

ผู้แต่ง

  • พระมหามฆวินทร์ อามาตมนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มมร

คำสำคัญ:

แนวคิดและปรัชญา, ศรีออโรพินโท, สวามี วิเวกานันทะ

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ สรุปได้ว่า แนวคิดและปรัชญาของศรีออโรพินโทได้รับอิทธิพลจากระบบปรัชญาแบบเดิมและวรรณคดีตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ เป็นปรัชญาเชิงวิเคราะห์ เป็นจิตนิยม บูรณนิยม บูรณวาท หรือ อทวินิยม ส่วนแนวคิดและปรัชญาของสวามี วิเวกานันทะได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาเวทานตะและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา อภิปรัชญาของท่านเป็นจิตนิยม เพราะถือว่าความจริงเป็นเรื่องของจิต แต่จิตกับวัตถุ ยังอิงอาศัยกันและกัน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กีรติ บุญเจือ. (2522). แก่นปรัชญาปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

เดือน คำดี. (2522). ปรัชญาตะวันตก. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (2522). ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2530). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา. กรุงเทพฯ: มหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2540). พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.

สุวรรณ เพชรนิล. (2534). ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Sutham Shusatayasakul. (2541). Ethics. Graduate School, Mahamakut Buddhist University.

http://news.voicetv.co.th/world/97114.html, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

Downloads

เผยแพร่แล้ว

28-12-2018