ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2019): พุทธมัคค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2019): พุทธมัคค์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

วารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ฉบับที่ 2 ปี 2562 นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ทางศูนย์วิจัยธรรมศึกษาได้ส่งวารสารเข้ารับประเมินเข้าฐานมาตรฐานของ TCI สืบเนื่องจากวารสารได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ซึ่งหลังจากนี้  หากวารสารได้รับพิจารณาเข้าฐาน TCI แล้ว กระบวนการบริหารจัดการวารสารที่เข้มข้นอยู่แล้วก็จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีก เพื่อจักได้ทำให้วารสารได้มาตรฐานที่สูงขึ้นนั่นเอง โดยความคาดหวังของกองบรรณาธิการแล้วนั้น มีความประสงค์ที่จะนำบทความจากต่างชาติเข้ามาตีพิมพ์ในวารสารให้มากขึ้นด้วย สำหรับวารสารพุทธมัคค์ฉบับนี้ได้นำเสนอผลงานของนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ

เผยแพร่แล้ว: 31-12-2019