ธรรมะเพื่อการพยาบาล : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์

ผู้แต่ง

  • พระมหามฆวินทร์ อามาตมนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มมร
  • มนัสวี ศรีนนท์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

คำสำคัญ:

พุทธปรัชญา, จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความหมายและลักษณะของธรรมะ 2) เพื่อศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล และ 3) เพื่อศึกษาธรรมะเพื่อการพยาบาล จากการศึกษา พบว่า ธรรมะคือความจริง ธรรมคือความรู้ และธรรมะคือการปฏิบัติ พยาบาลต้องบริหารจัดการตนเองและทำงานอยู่ในสังคมด้วยกรอบแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ส่วนธรรมะเพื่อการพยาบาล ประกอบด้วยหลักไตรลักษณ์ 3 ปัญญา 3 อริยสัจจ์ 4 สติปัฏฐาน 4 พรหมวิหาร 4 พละ 5 อายตนะภายใน 6 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8      บุญกิริยาวัตถุ 10 และปฏิจจสมุปบาท 12

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2528). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2555). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

เสฐียรพงษ์ วรรณปก. (2530). พระไตรปิฎกวิเคราะห์. กรุงเทพฯ : ช่อมะไฟ.

สุชีพ ปุญญานุภาพ. (2539). พระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย.

แสง จันทร์งาม. (2540). วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2562). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. http://www.84000.org/tipitaka/dic/index_dd.php. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562.

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. (2562). ปรัชญา. http://www.kcn.ac.th/kcn/web/about.php?page=philosophy. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562.

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2562). จรรยาบรรณวิชาชีพ. http://www.nursing.go.th/?page_id=1058. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562.

พี่พิซซ่า. (2562). 10 อาชีพที่กำลังจะหายไปภายในปี พ.ศ. 2575 (แล้วเราจะทำงานอะไรกันดี). https://www.dek-d.com/studyabroad/48106/. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562.

Rhys davids. and stete. (1966). The Pali Text Society’s Pali – English Dictionary. London : The Pali text Society.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2019