ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

ผู้แต่ง

  • ธารินี กิตติกาญจนโสภณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • สุธาทิพย์ ทั่วจบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • อาริยา ภูวคีรีวิวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

บรรยากาศองค์การของโรงเรียน, พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 (2)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ (3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan  (1977, pp.607-610 )  จำนวน  795 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสอบถาม 2 ฉบับ            ที่ข้อคำถามทุกข้อมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.36 – 0.65  และนำมาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s a- coefficient)  พบว่า ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามของฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.91 และแบบสอบถามฉบับที่ 2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

 ผลการวิจัย พบว่า (1) บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2)  พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู  ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3)  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

References

แก้วมณี บุญลี. (2559). ความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครูครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

ทฤษฎี หลิมทอง. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา. ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ. (2550). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

ธงชัย สันติวงษ์. (2550). พฤติกรรมองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สุวิริยาสาส์น.

ยุภาพร ทองลาภ. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดปัตตานี. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ลัดดา ชูศักดิ์. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดบรรยากาศในห้องเรียนกับการมีระเบียบวินัยในห้องเรียนของนักเรียนประถมศึกษา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

วิไลวรรณ นามเขต. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในจังหวัดสุรินทร์ เขต 1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาในต้น ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : ทิพย์วิสุทธิ์.

พิชัย ไชยสงคราม. (2553). ความเป็นครู. อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2536). ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: สุโขทัยธรรมาธิราช.

ยนต์ ชุ่มจิต. (2544). การศึกษาและความเป็นครู. กรุงเทพฯ: โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

ระวัง เนตรโพธิ์แก้ว. (2542). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: พิทักษ์อักษร.

รุ่ง แก้วแดง. (2546). โรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of Psychological Testing. NewYork Harper Collins.

Daft. L.R. (2008). Management. 10th Ed. Thomson South-West. Tennesee.

Drucker. F. P. (1999). Management Challenges for the Century. NewYork HarperCollins.

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1977). Determining Sample Size for Research Activity. Educational and Psychological Measurement. ปีที่ 30 ฉบับที่ 3.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2019