คุณธรรมกับปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย

ผู้แต่ง

  • จิตศริณย์พร ปัญจวัฒนคุณ นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

คุณธรรม, สังคมไทย, ปัญหาคอรัปชั่น

บทคัดย่อ

คุณธรรมกับปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย เป็นการนำคุณธรรมเข้าไปแก้ปัญหาสังคมไทยด้านการคอร์รัปชั่นด้วยการสร้างเป็นโมเดล คำว่า VIRTUE เป็นการนำนัยแห่งคุณธรรมที่แฝงอยู่ใน VIRTUE มาใช้ คือ V คือ valuable หมายถึง คุณค่าของความดีงาม I คือ integrity หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ครอบครัว และมนุษยชาติ R คือ Reverence หมายถึง การเคารพนับถือและการบูชา T คือ Temperance หมายถึง การควบคุมอารมณ์ U คือ Universality หมายถึง การเป็นคนใจกว้างและเคารพทุกๆ คน E คือ Endurance หมายถึง ความอดทน สรุปแล้ว VIRTUE เป็นการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมในตัวเอง ทำให้จิตใจมีคุณภาพทางด้านความดีงาม ความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ ดำรงชีวิตอยู่ในทางสายกลาง คุณธรรมเหล่านี้ทำให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นหมดจากไปสังคมได้

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

ซัม สาวพัตร์. (2559). พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ย้อนรอย.

ประเวศ วะสี. (2557). พลังขับเคลื่อนการจัดการตนเองบนแผ่นดินไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน.

ดี.จี.ฮอลล์ เขียน วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยาและคณะ แปล. ประวัติศาสตร์ตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิสดาร เล่ม 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 2557.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :บริษัท นานมีบุคส์ พับลิเคชั่นส์ จำกัด.

ธีรพงษ์ มหาวีโร และฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์. (2555). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เดอะบุคส์,

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2556). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา.

สุวรรณ เพชรนิล. (2553). พระพุทธศาสนานำร่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : บริษัท ทรงสิทธิวรรณ จำกัด.

สุพัตรา สุภาพ. (2545). ปัญหาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

อนุช อาภาภิรม และคณะ. (2544). โบกมือลาโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์/ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

https://th.wikipedia.org/wiki/. คุณธรรมหลัก. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561.

https://www.im2market.com. คำศัพท์น่ารู้. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561.

https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/download/76795/61700/. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561.

https://www.gotoknow.org. ปัญหาการคอร์รัปชั่น. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2019