คุณค่ามนุษย์แบบอัตวิสัยในมหาสติปัฏฐานสูตร

ผู้แต่ง

  • พูนศักดิ์ กมล อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

คำสำคัญ:

คุณค่ามนุษย์, อัตวิสัย, มหาสติปัฏฐานสูตร

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยการมองจากแนวคิดของทั้ง 2 แนวคิดโดยมีแนวคิดทาง  อัตวิสัย ที่กล่าวถึงสิทธิที่ทุกคนมีซึ่งเป็นสิทธิทางธรรมชาติที่จะปฏิบัติตามใจของตนเองแต่ขณะเดียวกันก็มองว่าคุณค่านั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์ เพียงแต่ต้องการวิธีการฝึกฝนและอบรมให้คุณค่านั้นเกิดขึ้น จึงถือได้ว่าเป็นการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ได้

คุณค่ามนุษย์ในมหาสติปัฏฐานสูตรฺมีการพิจารณาอยู่ 4 ประการ คือ การพิจารณากาย การพิจารณาเวทนา การพิจารณาจิต และการพิจารณาธรรม เพื่อเป็นการเข้าถึงความจริงและความมีคุณค่าในการปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานสูตร อันเป็นหลักในการกล่าวถึงคุณค่าของมนุษย์ ตามแนวคิดของทั้ง 2 แนวคิดนี้มีความสอดคล้องกันในเรื่องของการมองที่ตนเองเป็นหลัก

Downloads

Download data is not yet available.

References

กีรติ บุญเจือ. (2522). สารานุกรมปรัชญา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

จำนงค์ ทองประเสริฐ. (มปป). จริยศาสตร์และจริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ปรีชา ช้างขวัญยืน. (2549). ปรัชญากับวิถีชีวิต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พระธรรมปิฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2543). พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2532). พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์.

วิทย์ วิศทเวทย์. (มปป). จริยศาสตร์เบื้องต้น มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

สุวรรณา สถาอานันท์. (มปป). กระแสธารปรัชญาจีน : ข้อโต้แย้งเรื่องธรรมชาติอำนาจและจารีต. กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์.

Edward Westemarck. (2003). Ethics Are Relative, in lntroduction to Ethical Studies an Open Source Readar. Ed by Lee Archie John G. Archie, August 2003.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-12-2019