ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2017): พุทธมัคค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2017): พุทธมัคค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)

ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว สาหรับการบริหารจัดการวารสารพุทธมัคค์นี้ จึงทำให้เห็นได้ว่า การพัฒนางาน วิชาการนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องและทำอย่างเข้มแข็ง คือ วารสารพุทธมัคค์นี้กว่าจะสำเร็จเป็นรูปเล่มออกมา แต่ละฉบับต้องผ่านการตรวจพิสูจน์ทั้งในเชิงโครงสร้างและเนื้อหาของบทความ โดยเฉพาะการตรวจสอบความถูกต้องนั้น ทางกองบรรณาธิการวารสารได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ ได้ประเมินให้ความเห็น หากไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว บทความเรื่องนั้นๆ ก็จะไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ สำหรับการประเมินบทความแต่ละเรื่องนั้นจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ต่อ 1 บทความ ประเมิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และเรียบร้อยให้มากที่สุดนั่นเอง

เผยแพร่แล้ว: 30-06-2017