การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

ผู้แต่ง

  • นพดล บงกชกาญจน์ นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

สาราณียธรรม, ศูนย์ซ่อมอากาศยาน, กองการบินทหารเรือ, กองเรือยุทธการ

บทคัดย่อ

วิจัยนี้ พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาใน แต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน การเปรียบเทียบพบว่า บุคลากรที่มีเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาที่ต่างกัน  มีการปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที่มีอายุ สังกัดและรายได้ที่ต่างกันมีการปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมพบว่า มีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเฉพาะภายในที่ทำงานเท่านั้น เมื่อมีการทำงานผิดพลาดมักจะมีการดุด่าว่ากล่าวมากกว่าการแนะนำ ยังมีการหลีกเลี่ยงงานที่กระทำร่วมกันการแบ่งปันสิ่งของบางอย่างยังไม่ทั่วถึงทุกคน ยังมีการประพฤติผิดระเบียบวินัย การประชุมบางครั้งไม่สามารถตกลงกันได้ จึงทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้องการได้และบางคนไม่มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองทัพเรือ. (2539). กองทัพเรือกับราชนาวี. กรุงเทพฯ: กองทัพเรือ.

ขวัญใจ มีทิพย์. (2543). ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีกองพันปฏิบัติการพิเศษ 1 (คอมแมนโด) กองทัพอากาศ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ชาตรี แนวจาปา. (2552). การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

บุญมี บุญเอี่ยม. (2544). ศึกษาการนาอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการทำงานของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ปทุมพร สุขอาษา. (2546). การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสาน งานองค์กรชุมชนระดับตำบล จังหวัดสมุทรสงคราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2535). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

ผู้บัญชาการทหารเรือ. (2551). ธรรมานุศาสน์. กระดูกงู. กองเรือยุทธการ, (พฤษภาคม) :36.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2538). พิมพ์ครั้งที่ 8. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พยอม วงศ์สารศรี. (2542). การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการสถาบันราชภัฎสวนดุสิต.

พิเชษฐ์ วงศเกียรติ์ขจร. (2552). แนวคิด ยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท) ในยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.

วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์. (2539). การศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนาที่สามารถนามาปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลในองค์กรธุรกิจ. วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2545). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

สมคิด บางโม. (2540). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

สมพงษ์ เกษมสิน. (2521). การบริหาร. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ไพบูลย์สำราญภูติ.

สุนันทา เลาหนันทน์. (2531). การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา.

สุภาวดี บริกุล. (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 กับประสิทธิภาพการทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด (ประเทศไทย). วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร มหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ธงชัย สันติวงษ์. (2537). พิมพ์ครั้งที่ 7. การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

Barnard, Chester I. (1970). The Function of Executive. Massachusettes: Harvard University.

Cronbach, Lee J. (1971). 4th ed. Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row.

Fayol, Henri. (1930). Industrial and General Administration. New York: Mc-Grew Hill.

Getzels J.W. (1957). Creativity and Intelligence: Exploration with Gifted Students. New York: Wiley.

Getzels, Jacop W. and Guba, Egon G. (1973). Social Behavior and the Administrative Process. School Review, Vol. 65: 164-175.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2017