ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2016): พุทธมัคค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2559)

วารสารพุทธมัคค์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ตามที่ทราบกันโดยทั่วไป เรื่องการบริหารการศึกษานั้นเป็นเรื่องของการจัดการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดให้แก่ผู้เรียน โดยหลังจากที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาแล้วต้องเป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรรม และคุณค่าในตัวเองและต่อสังคมโดยรวมด้วย สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม บริหารและจัดการศึกษาทั้งภาษาบาลี นักธรรม-ธรรมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ดังนั้น ทางสถาบันการศึกษาแห่งนี้ จึงได้จัดทำวารสารพุทธมัคค์ขึ้น เพื่อเป็นวารสารเปิดพื้นที่เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการของบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน ดังนั้น วารสารพุทธมัคค์ฉบับปฐมฤกษ์นี้จึงจักได้นำเสนอผลงานจากนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ

เผยแพร่แล้ว: 30-06-2016