วิเคราะห์เสรีภาพในทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์

ผู้แต่ง

  • พระมหามฆวินทร์ อามาตมนตรี บัณฑิตวิทยาลัย มมร

คำสำคัญ:

เสรีภาพ, ทรรศนะ, คาร์ล มาร์กซ์

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้เป็นการศึกษาอัตชีวประวัติของคาร์ล มาร์กซ์ เสรีภาพในทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์ และวิเคราะห์เสรีภาพในทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์ สรุปว่า เสรีภาพในทัศนะของคาร์ล มาร์กซ์ เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลแท้จริง ก่อให้เกิดความเสมอภาพและความเจริญก้าวหน้าในสังคม เสรีภาพมีส่วนในการกาหนดชั่วโมงทำงาน เพื่อให้คนมีเวลาเท่าเทียมกันในการแสวงหาความเพลิดเพลิน เสรีภาพจึงเป็นหลักสาคัญขั้นพื้นฐานของศีลธรรม และเป็นหลักการที่สาคัญในจริยศาสาสตร์ของคาร์ล มาร์กซ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

กีรติ บุญเจือ. (2522). ปรัชญาลัทธิอัตถิภาวนิยม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช.

ชเอิญศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา. (2539). ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. (2539). ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ปรีชา ช้างขวัญยืน. (2538). ปรัชญาแห่งอุดมการณ์ทางการเมือง.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ราชบัญฑิตยสถาน. (2540). พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.

สถิต วงศ์สวรรค์. (2540). ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรพิทยา.

สุวรรณ เพชรนิล. (2534). ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

อดิศักดิ์ ทองบุญ. (2540). ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2016