พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

ผู้แต่ง

  • พระมหาสิงขร ปริยตฺติเมธี วัดวังโป่ง จังหวัดนครราชสีมา

คำสำคัญ:

พระพุทธศาสนา, พระเจ้าอโศกมหารา

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ สรุปว่า การครองราชย์และการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาของพระเจ้าอโศกมหาราชทำให้ชมพูทวีปเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อพระองค์นับถือพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาของพระองค์แล้ว ประชาชนต่างหันมาศึกษาและนับถือพระพุทธศาสนาด้วยเป็นจำนวนมาก วิถีชีวิตและวัฒนธรรมได้รับการพื้นฟูให้รุ่งเรือง และพระองค์เป็นประธานอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์ทาสังคายนาครั้งที่ 3 จากนั้นจึงนิมนต์ให้พระสงฆ์ออกไปประกาศพระศาสนาในราชอาณาจักรต่างๆ ถึง 9 สาย

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทโธ). (2554). พิมพ์ครั้งที่ 2. กุสินารา: นครมหาปรินิพพาน. กรุงเทพฯ: ดีไซน์-ดี.

Bhattacharyya, N.N. (1981). History of Researches on Indian Buddhism. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Private Limited.

Hazra, K.L. (1984). Royal Patronge of Buddhism in ancient India. New Delhi: D.K. Publications.

INDIAN HISTORY. (2007). Ancient India. New Delhi: PRATIYOGITA DARPAN.

Nagendra, K.R. (ed.) (1997). International Encyclopedia of Buddhism. Vol. 29. New Delhi: Anmol Publications.

Phramaha Thongsuk Haenkham. (1998). Historical Survey of Buddhism in Thailand. Ph.D. Dissertation, Varanasi: Banaras Hindu University.

Vicent, A. S. (1992). The Edicts of Ashoka. New Delhi: Munishiram Manoharlal Publishers.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-06-2016