บทวิจารณ์หนังสือปรัชญาพุทธทาสกับมหายานธรรม เขียนโดย สุวรรณา สถาอานันท์

ผู้แต่ง

  • พระมหาสมเจต สมจารี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ภาวะสากลแห่งธรรมะ, ภาวะธรรมทางภาษา, ปรัชญาบริสุทธิ์, ปรัชญาประยุกต์

บทคัดย่อ

บทความวิจารณ์หนังสือเรื่องนี้ สรุปว่าผู้วิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาในหนังสือไว้ 2 ประการ คือ 1) ภาวะสากลแห่งธรรมะ และ 2) ภาวะธรรมทางภาษา อย่างไรก็ตาม หนังสือเรื่องเล่มนี้มีความเหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษาด้านปรัชญาที่ควรอ่านหลังจากมีพื้นฐานความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานมาแล้วเพราะจะช่วยต่อยอดแนวคิดเชิงปรัชญาบริสุทธิ์และช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเชิงปรัชญาประยุกต์ได้ดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการศาสนา. (2525). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง. กรุงเทพฯ: กรมการศาสนา.

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2551). พิมพ์ครั้งที่ 6. เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับซาตร์. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2551). พิมพ์ครั้งที่ 12. พุทธธรรมฉบับขยายความ. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สุวรรณา สถาอานันท์. (2536). ปรัชญาพุทธทาสกับมหายานธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

17-03-2019